2020 - Ajuts econòmics per al teixit associatiu, cultural i juvenil afectat per la Covid19

2020 - Ajuts econòmics per al teixit associatiu, cultural i juvenil afectat per la Covid19


Objecte:
Ajuts econòmics extraordinaris adreçats a les associacions i entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit cultural i juvenil de Sant Cugat del Vallès per pal·liar els perjudicis derivats del tancament, total o parcial, de les seves activtats a causa de la COVID-19.
Persones destinatàries:
Associacions i entitats culturals i juvenils de Sant Cugat del Vallès.
Requisits previs:
1. Entitats i associacions constituïdes com entitats sense ànim de lucre, amb seu social a Sant Cugat del Vallès, inscrites en el registre d'entitats del municipi i en el Cens d'Entitats de la Generalitat de Catalunya, si s'escau.
2. Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra administració pública.
3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social.
4. Estar donat d'alta censal abans de l'entrada la declaració de l'estat d'alarma.
5. La resta de requisits de les bases de la convocatòria i els fixats per l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Observacions:
D'acord a l'annex 3 (Declaració responsable sobre la quantia de les pèrdues i limitacions per realitzar les activitats a causa de la covid-19), les subvencions seran del 50% de la quantitat acreditada fins a un màxim de 10.000 EUR per sol·licitud. En el cas que s'esgotés la partida pressupostària de 100.000 EUR assignada, les subvencions es minorarien en la mateix proporció a totes les entitats sol·licitants.

Aquestes sol·licituds són compatibles amb d'altres presentades pel mateix motiu a d'altres administracions. La sol·licitud presentada es considerarà com a justificant.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 1'11 de novembre al 10 de desembre de 2020
Tramitació presencial:
Conforme l'art. 14 de la Llei 39/2015, aquest tràmit es pot fer únicament via telemàtica

Tramitació electrònicaTop