2021 - Subvencions al preu de la plataforma Gràcies! Compra a Sant Cugat

2021 - Subvencions al preu de la plataforma Gràcies! Compra a Sant Cugat


Objecte:
Participar a l'APP "GRÀCIES! Compra a Sant Cugat" i rebre les subvencions relacionades d'acord amb les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts al comerç previstos en el marc de les mesures urgents i de suport al teixit empresarial i comercial de Sant Cugat del Vallès afectat pel COVID-19.
Persones destinatàries:
Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica comercial o de serveis i que tinguin menys de 10 persones treballadores.
Requisits previs:
1. Que realitzin una activitat econòmica comercial o de serveis per a la qual es va decretar el seu tancament pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A tal efecte quedarien excloses les següents activitats:
- alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat
- farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics
- productes higiènics
- premsa i papereria
- combustible per a l'automoció
- estancs
- equips tecnològics i de telecomunicacions
- aliments per a animals de companyia
- comerç per internet, telefònic o correspondència
- tintoreries i bugaderies

2. Que tinguin menys de 10 persones treballadores a jornada completa. En cas que les jornades de treball siguin parcials, el nombre de persones contractades es calcularà proporcionalment.

3. Que disposin d'una seu d'atenció al públic a Sant Cugat del Vallès.

4. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries, de seguretat social o mutualitat.
Observacions:
La quantia de l'ajut vindrà determinada per l'import de vals de compra rebuts, amb un límit de 3.000€ per establiment.

Un cop se us doni d'alta a la plataforma, rebreu un missatge amb un usuari i contrasenya. És important accedir a la plataforma i afegir les dades bancàries per tal de poder rebre l'abonament de la subvenció.

P250
Termini de sol·licitud:
Del 10 al 31 de juliol de 2021
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Tramitació presencial:
Tràmit exclusivament telemàtic (dirigit únicament a empreses).

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop