07 Declaració responsable antenes de telecomunicacions

07 Declaració responsable antenes de telecomunicacions


Objecte:
Instal·lacions d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques en edificacions de domini privat
Persones destinatàries:
Qualsevol persona, física o jurídica, titular o en el seu defecte qui la representi
Observacions:
Les sol·licituds en emplaçaments situats dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat municipal descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers.

• Règim de declaració responsable determinat expressament per la Ley 9/2014.
L'ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que en un termini d'audiència de quinze dies hàbils presenteu davant del Servei d'Intervenció en l'Edificació Ús del Sòl i Activitats la següent documentació:
- Projecte tècnic justificatiu de la instal·lació firmat per tècnic competent.
- Declaració responsable del tècnic competent, en cas que la documentació tècnica no estigués visada.
- Certificat de compatibilitat urbanística envers l'activitat si no està inclosa en el PEIR.
- Certificat final d'execució d'obra o comunicació de la finalització de les obres i de que les mateixes s'han portat a terme segons el projecte tècnic o memòria tècnica (segons Disposició final 3ª de la llei 9/2014) un cop s'hagi finalitzat l'obra.
- En cas que sigui exigible, autorització administrativa per part d'altres organismes externs d'acord amb l'art. 16 del decret 64/2014 pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. Com en el cas que la instal·lació pugés concórrer dins de l'àrea d'afectació de l'aeroport de Sabadell, caldrà obtenir l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) . Podeu consultar l'afectació al web d'AESA.

• En cas de no presentar aquesta documentació en el termini assenyalat, no es podrà entendre per complimentada la declaració responsable per manca de documentació de caire essencial i, per tant, en aplicació de l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, afegit per l'apartat tres de l'article 2 de la Llei 25/2009 i, així mateix, per imperatiu de l'art. 38 de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, des del moment del final del termini, no es podria exercir l'activitat. En aquest cas, es deixarà sense efecte la declaració responsable, mitjançant la resolució prevista en l'art. 38.2 de l'esmentada llei 26/2010, es traslladarà coneixement al Departament de Disciplina Urbanística i es procedirà al seu arxiu sense més advertiment.

T244
Tràmits relacionats:
Queden subjectes a Llicència urbanística (L21) les instal·lacions següents:
• Les que ocupin una superfície superior a 300 m2 (es considera tota la superfície inclosa dins de la tanca de l'estació o instal·lació).
• Les que, amb independència de la superfície que ocupin, s’emplacin en espais naturals protegits o tinguin impacte en el patrimoni històric artístic.
Aquestes instal·lacions no estan subjectes a llicència si l’operador ha presentat un pla de
desplegament i l’ajuntament l’ha aprovat.
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 (pàgina 6)
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
El tràmit és exclusivament telemàtic (dirigit únicament a empreses, entitats, col·legiats i altres obligats per llei).

Tramitació electrònicaTop