Comunicació i declaració responsable d'activitats que disposen d'instal·lacions de risc de legionel·losi

Comunicació i declaració responsable d'activitats que disposen d'instal·lacions de risc de legionel·losi


Objecte:
Des de la secció de Salut Pública de l'Ajuntament, es porta a terme una actualització de les dades sobre instal·lacions que poden estar associades al risc d'aparició de brots epidèmics de legionel·losi segons estableix la normativa vigent (Decret 352/2004 de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi).

Són instal·lacions de risc per a la legionel·losi aquelles que contenen aigua calenta o freda i tenen mecanismes per a la producció d'aerosols: torres de refrigeració, condensadors evaporatius, centrals humidificadores, sistemes d'aigua calenta sanitària, jacuzzis, fonts ornamentals, sistemes de reg per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a l'aire lliure, nebulitzadors alimentaris i d'altres.

Els titulars de les instal·lacions, són responsables del compliment de les disposicions que s'estableixen a l'esmentat decret. Així mateix, són responsables que es portin a terme els programes de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions i es verifiqui l'eficàcia d'aquests programes mitjançant controls analítics periòdics.
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica titular d'instal·lacions de risc de legionel·losi, o el seu representant legal. En aquest cas, cal declarar la representació amb la qual s'actua.
Els titulars d'establiments que disposin únicament d'instal·lacions d'aigua freda de consum humà amb aixetes i sense dutxes no han de realitzar aquest tràmit.
Requisits previs:
1. Presentació simultània de la comunicació d'obertura o declaració responsable d'establiment.

2. Haver obtingut la llicència d'activitat de l'establiment si està subjecte a aquest règim
Observacions:
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

INFORMACIÓ A LES PERSONES TITULARS DE L'ESTABLIMENT

Un cop iniciada l'activitat i presentat aquest tràmit, pot rebre la visita dels serveis d'inspecció de salut pública. Durant la visita es revisaran les instal·lacions així com la documentació relativa als plans d'autocontrol i els registres. Cas que es comprovi l'incompliment de la normativa sanitària es pot procedir a la instrucció del corresponent expedient sancionador.

Al web municipal disposeu de la normativa vigent en prevenció de legionel·losi i de documents explicatius dels controls sanitaris bàsics que s'han de fer en instal·lacions de risc de legionel·losi. Podeu consultar el web municipal:

https://www.santcugat.cat/web/legionelosi

T230
Tràmits relacionats:
01 (FUE) Declaració responsable d'obertura

03 (FUE) Comunicació prèvia d'obertura o modificació

04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III)

05 (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental

06 (FUE) Comunicació prèvia o modificació substancial d'activitats recreatives

07 (FUE) Comunicació de modificació no substancial d'activitat recreativa

08 (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II)
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
S'ha de presentar en el moment en què es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop