Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral

Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral


Objecte:
Aquest tràmit està directament vinculat a les llicències urbanístiques.

El tràmit s'inicia amb la sol·licitud efectuada per la persona propietària d'una parcel·la per la qual manifesta la seva voluntat de cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès la part de la seva parcel·la qualificada de sistema viari, com a requisit perquè la parcel·la assoleixi la condició de solar i, en conseqüència, pugui ser edificada mitjançant l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística, i demana que l'Ajuntament accepti aquesta cessió i alhora emeti autorització per la segregació registral de la mateixa.
Persones destinatàries:
Qualsevol propietari d'una parcel·la objecte de sol·licitud de llicència d'obres i que es trobi en el supòsit anterior (parcialment qualificada de sistema viari) ho pot demanar, als efectes de què pugui obtenir la llicència urbanística sol·licitada.
Requisits previs:
• Ser el titular de la finca registral corresponent.

• Trobar-se en tràmit la llicència urbanística.

• Aportar la documentació que s'indica en el propi document de sol·licitud.
Observacions:
T193
Tràmits relacionats:
Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop