Ampliació de terrasses

Ampliació de terrasses


Objecte:
Creació d'un tràmit simplificat per tal de sol·licitar l'ampliació provisional de superfície a les terrasses de bars i restaurants, per a contribuir a la mitigació de l'impacte sanitari, social i econòmic que està generant la crisi sanitària, tot permetent incrementar el nombre de taules, amb el límit màxim del nombre de taules autoritzades a la llicència en vigor.
Persones destinatàries:
Persones titulars dels establiments d'hostaleria, restauració o assimilats que vulguin ampliar la superfície de les terrasses i que disposin d'una llicència de terrasses vigent.
Requisits previs:
Estar al corrent del pagament de la taxa corresponent a l'exercici 2019, prevista a l'Ordenança fiscal número 18 art. 5 Grup 2 Secció 1, disposar de llicència d'activitats i vigent la corresponen llicència per a la instal·lació de terrasses.
Observacions:
S'han de complir amb les condicions i adaptació de mesures d'higiene i prevenció que ha previst la legislació vigent, respectant les dimensions mínimes dels espais de trànsit i zones d'accés per a vianants i serveis d'emergències.

T229
Tràmits relacionats:
Sol·licitud de terrasses
Import:
Inclòs en el preu abonat amb la taxa corresponent a 2019 mentre aquesta sigui vigent
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment durant el manteniment de les restriccions relacionades amb l'estat d'alarma o mentre que existeixin raons sanitàries que ho justifiquin, quedant automàticament sense efectes quan desapareguin les causes que la va motivar.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop