Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics

Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics


Objecte:
Atorgament de llicències d'ocupació temporal d'espais de domini públic per la instal·lació de casetes de venda d'artificis pirotècnics de les categories 1, 2 i 3, segons classificació de l'art. 8.3a) de RD 989/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Reglament dels articles pirotècnics i cartutxeria.
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques que tinguin plena capacitat d'obrar d'acord amb l'article 65 i seg. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i que no es trobin afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les administracions públiques establerts per l'article 71 del mateix text legal.
Requisits previs:
La sol·licitud la tramitarà preferentment la persona física o jurídica titular o en el seu defecte el seu representant legal.
Observacions:
Termini d'atorgament; les llicències s'atorguen pel període comprès entre els dies 15 a 30 de juny, ambdós inclosos, de l'any 2021

• Les persones interessades a participar en el sorteig podran presentar sol·licituds per a tots els llocs oferts en el benentès que cada participant admès podrà ser adjudicatari d'un sol lloc de venda.

• La documentació s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament (presencialment o per via telemàtica). Qualsevol documentació presentada amb anterioritat o posterioritat al termini establert no serà tinguda en compte.

• L'acreditació de la personalitat del sol·licitant es farà mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el sol·licitant no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica s'haurà de presentar l'escriptura de constitució i en el seu cas de modificació i el poder notarial per representar a la persona o entitat, en compliment de l'art. 72 del TRLCSP.

• El procediment d'adjudicació dels llocs de venda serà mitjançant un sorteig.

• Un cop fet el sorteig, perquè l'adjudicació de les llicències d'ocupació del domini públic amb llocs de venda tingui validesa i eficàcia jurídica, els adjudicataris i reserves hauran de presentar la següent documentació:

  1. Original i còpia compulsada dels poders de l'empresa (haurà d'estar inscrit en el Registre Mercantil i validat per la Secretaria de la Corporació).
  2. Autorització de la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona), per al lloc adjudicat o reservat, d'acord amb del RD 989/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Reglament dels articles pirotècnics i cartutxeria, i de manera especifica la seva Instrucció Tècnica Complementaria 17 referent a la venda al públic d'articles pirotècnics.
  3. Formalització de la garantia per lloc de venda (per transferència al número de compte facilitat per Tresoreria) 175,00 €
  4. Justificant de pagament de les quantitats corresponents als següents conceptes:

   - 509,05 € de taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de terrenys d'ús públic segons Ordenança Fiscal num.18
   - 751,35€ de taxa per l'any 2021 segons Ordenança Fiscal núm. 13, que regula les taxes per a la presentació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència prèvia, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, aprovada pel Ple de data 16 de desembre del 2019.

  5. Contracte d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de danys per import mínim de 250.000€.
  6. Certificació tècnica acreditativa que la instal·lació i l'activitat compleixen els requisits ambientals i restants exigibles (incendis, seguretat) en el marc de les competències municipals.
  7. Certificat de l'Agència Tributària acreditatiu de que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries o autorització de consulta de dades firmada a la sol·licitud.
  8. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu de que el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la Seguretat Social.

Transcorregut el termini indicat sense que la documentació hagi estat presentada, s'entendrà la renúncia al lloc adjudicat en el sorteig, llevat que concorri causa degudament justificada per l'interessat.
En cas de voler incorporar documentació a un expedient ja existent per via telemàtica, caldrà fer-ho mitjançant l'enllaç següent: Aportació documentació a expedient ja existent

T203
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal número 18 art. 5 Grup 2 Secció 5
Ordenança Fiscal núm. 13 art 5.2.10
Garantia per lloc de venda
Termini de sol·licitud:
Del'11 al 20 de maig de 2021
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top