Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics

Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics


Objecte:
Atorgament de llicències d'ocupació temporal d'espais de domini públic per la instal·lació de casetes de venda d'artificis pirotècnics de les categories 1, 2 i 3, segons classificació de l'art. 8.3a) de RD 989/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Reglament dels articles pirotècnics i cartutxeria.
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques que tinguin plena capacitat d'obrar d'acord amb l'article 65 i seg. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i que no es trobin afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les administracions públiques establerts per l'article 71 del mateix text legal.
Requisits previs:
La sol·licitud la tramitarà preferentment la persona física o jurídica titular o en el seu defecte el seu representant legal.
Observacions:
Termini d'atorgament; les llicències s'atorguen pel període comprès entre els dies 15 a 30 de juny, ambdós inclosos, de l'any 2022.

• Les persones interessades a participar en el sorteig podran presentar sol·licituds per a tots els llocs oferts en el benentès que cada participant admès podrà ser adjudicatari d'un sol lloc de venda.

• La documentació s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament (presencialment o per via telemàtica). Qualsevol documentació presentada amb anterioritat o posterioritat al termini establert no serà tinguda en compte.

• L'acreditació de la personalitat del sol·licitant es farà mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el sol·licitant no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica s'haurà de presentar l'escriptura de constitució i en el seu cas de modificació i el poder notarial per representar a la persona o entitat, en compliment de l'art. 72 del TRLCSP.

• El procediment d'adjudicació dels llocs de venda serà mitjançant un sorteig.

• Un cop fet el sorteig, i per a què l'adjudicació de les llicències d'ocupació del domini públic amb llocs de venda tingui validesa i eficàcia jurídica, els adjudicataris i reserves hauran de presentar la següent documentació mitjançant el tràmit d':Aportació documentació a expedient ja existent:

  1) Autorització de la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona), d'acord amb del RD 989/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Reglament dels articles pirotècnics i cartutxeria, i de manera especifica la seva Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d'articles pirotècnics.

  2) Justificant d'haver ingressat a la Tresoreria municipal les quantitats següents:

  - 175,00€ en concepte de garantia.
  - Taxa per l'ús del domini públic amb un quiosc de venda de productes pirotècnics, vigent en cada moment (per a l'any 2022, l'Ordenança fiscal 18 l'estableix en 509,05€).
  - Taxa per la venda de productes pirotècnics, vigent en cada moment (per a l'any 2022, l'Ordenança fiscal 13 l'estableix en 751,35€).

  3) Contracte d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de danys per import mínim de 250.000€.

  4) Sol·licitud formalitzada de Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic i disposar d'un certificat tècnic per la posada en funcionament de l'activitat, que justifiqui el compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent. El certificat haurà d'estar a l'establiment per a la seva comprovació durant la inspecció.

  D'acord amb el previst a l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament farà la corresponent comprovació llevat oposició expressa de l'interessat. En el cas d'oposició expressa, en el supòsit de resultar adjudicatari de llicència/es, l'interessat estarà obligat a la presentació dels següents certificats:

  - Certificat de l'Agència Tributària que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries d'acord amb el que disposen els articles 13 i concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

  - Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d'acord amb el que disposen els articles 14 i concordants del RGLCAP.

  Un cop transcorregut el termini indicat sense que la documentació hagi estat presentada, s'entendrà que es renúncia al lloc adjudicat en el sorteig, llevat de causa degudament justificada per l'interessat.

  T203
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal número 18 art. 5 Grup 2 Secció 5
Ordenança Fiscal núm. 13 art 5.2.10
Garantia per lloc de venda
Termini de sol·licitud:
De 30 de març al 28 d'abril de 2022
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop