Ajuts econòmics per activitats d'estiu

Ajuts econòmics per activitats d'estiu


Objecte:
Subvencionar l'assistència a activitats d'estiu organitzades per entitats que compleixin algun dels requisits següents:

    - Entitat que formi part del registre d'Entitats Municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
    - Entitat que formi part del registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya
    - Centres d'Educació Especial
    - Associacions de famílies i alumnat de centres educatius de Sant Cugat del Vallès

I les activitats organitzades a través de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Persones destinatàries:
Infants i adolescents nascuts entre el 2005 i el 2019. Empadronats i residents a Sant Cugat
Requisits previs:
1. Haver nascut entre els anys 2005 i 2019, ambdós inclosos

2. Estar empadronat/da en el municipi de Sant Cugat del Vallès en el moment de la presentació de la sol·licitud.

3. Els derivats de les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. No ser beneficiari/a de cap altre ajut públic pel mateix concepte, si el seu import, sumat al dels ajuts regulats en aquestes bases, superen el cost de l'activitat.

5. La renda familiar de l'any 2021 no pot superar els llindars que s'estableixen a la següent taula:

Membres de la unitat familiar / Llindar de renda familiar
2.............................................................0€ fins a 18.469,13€
3.............................................................0€ fins a 22.731,25€
4.............................................................0€ fins a 26.993,38€
5.............................................................0€ fins a 34.096,88€
6.............................................................0€ fins a 38.359,00€
7.............................................................0€ fins a 42.621,13€
8.............................................................0€ fins a 46.883,25€
9.............................................................0€ fins a 51.145,38€
Observacions:
La valoració de les sol·licituds presentades, es farà de conformitat amb els criteris d'atorgament següents:

1. Per a sol·licituds d'infants i adolescents que durant el curs 2022-2023 tinguin atorgat un ajut de menjador, se'ls hi atorgarà un ajut únic de 100€.

2. Per a sol·licituds d'infants i adolescents que durant el curs 2022-2023 tinguin atorgat un ajut de menjador, i que actualment estiguin inclosos en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social, se'ls hi atorgarà un ajut únic de 300€.

3. Per a sol·licituds d'infants i adolescents que durant el curs 2022-2023 no tinguin atorgat un ajut de menjador, hauran de presentar la documentació requerida a la base novena i complir els requisits econòmics establerts a l'Annex 1.

4. La quantia dels ajuts equival a un import fix que es podrà destinar a cobrir les despeses d'activitats realitzades amb una única entitat. Si el preu de l'activitat és inferior a aquest import, l'ajut s'ajustarà al cost real.

5. En casos de custòdia compartida, en què l'ajut el sol·liciti només un/a de les mares/pares, l'ajut serà el 50% de l'import que correspongui.

6. En el cas que la prestació atorgada no sigui de la totalitat de l'import de l'activitat, la família haurà d'assumir el copagament de la part restant.

Per més informació o dubtes, podeu enviar un correu electrònic a beques@santcugat.cat.

P251
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 26 de maig al 15 de juny de 2023
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop