Ajuts econòmics per activitats d'estiu

Ajuts econòmics per activitats d'estiu


Objecte:
Subvencionar l'assistència a activitats d'estiu organitzades per entitats que compleixin algun dels requisits següents:

    - Entitat que formi part del registre d'Entitats Municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
    - Entitat que formi part del registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya
    - Centres d'Educació Especial
    - Associacions de famílies i alumnat de centres educatius de Sant Cugat del Vallès

I les activitats organitzades a través de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Persones destinatàries:
Infants i adolescents nascuts entre el 2006 i el 2020. Empadronats i residents a Sant Cugat
Requisits previs:
1. Haver nascut entre els anys 2006 i 2020, ambdós inclosos

2. Estar empadronat/da i residir en el municipi de Sant Cugat del Vallès.

3. Els que s'estableixen a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. No ser beneficiari/a de cap altre ajut públic pel mateix concepte, si el seu import, sumat al dels ajuts regulats en aquestes bases, superen el cost de l'activitat.

5. La renda familiar de l'any 2022 no pot superar els llindars que s'estableixen a la següent taula:

Membres de la unitat familiar / Llindar de renda familiar
2.............................................................0€ fins a 18.469,13€
3.............................................................0€ fins a 22.731,25€
4.............................................................0€ fins a 26.993,38€
5.............................................................0€ fins a 34.096,88€
6.............................................................0€ fins a 38.359,00€
7.............................................................0€ fins a 42.621,13€
8.............................................................0€ fins a 46.883,25€
9.............................................................0€ fins a 51.145,38€
Observacions:
La valoració de les sol·licituds presentades, es farà segons els següents criteris d'atorgament:

1. Per a sol·licituds d'infants i adolescents que durant el curs 2023-2024 tinguin atorgat un ajut d'escolaritat i/o menjador, se'ls hi atorgarà un ajut únic de 100€.

2. Per a sol·licituds d'infants i adolescents que durant el curs 2023-2024 tinguin atorgat un ajut d'escolaritat i/o menjador, i que actualment estiguin inclosos en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social, se'ls hi atorgarà un ajut únic de 300€.

3. Per a sol·licituds d'infants i adolescents que durant el curs 2023-2024 no tinguin atorgat un ajut d'escolaritat i/o menjador, hauran de presentar la documentació acreditativa d'ingressos i altres circumstàncies de la unitat de convivència i complir els requisits econòmics establerts a l'Annex 1.

4. La quantia dels ajuts equival a un import fix que es podrà destinar a cobrir les despeses d'activitats realitzades amb una única entitat. Si el preu de l'activitat és inferior a aquest import, l'ajut s'ajustarà al cost real.

5. En casos de custòdia compartida, en què l'ajut el sol·liciti només un/a de les mares/pares, l'ajut serà el 50% de l'import que correspongui.

6. En el cas que la prestació atorgada no sigui de la totalitat de l'import de l'activitat, la família haurà d'assumir el copagament de la part restant.

Per més informació o dubtes, podeu enviar un correu electrònic a beques@santcugat.cat.

En cas que des de l'escola es demani un certificat de ser beneficiari d'ajuts d'escolaritat, podeu demanar-lo directament a beques@santcugat.cat.

P251
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 2 al 15 de maig de 2024
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi).

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop