Concurs per l'organització de la festa de Cap d'any

Concurs per l'organització de la festa de Cap d'any


Objecte:
Convocatòria per l'atorgament d'autorització temporal a precari, d'ús privatiu del domini públic, per a l'organització de la Festa Popular de Cap d'Any, al Parc Ramón Barnils de Sant Cugat del Vallès.
Persones destinatàries:
Entitats i associacions, sense ànim de lucre, inscrites al registre d'entitats municipals
Requisits previs:
Entitats i associacions que tinguin la capacitat per dur a terme l'activitat inherent a la ocupació de que es tracta, disposin de solvència econòmica i tècnica mínima exigida.
Observacions:
La documentació es presentarà en dos sobres, A i B, el contingut dels quals serà el següent:
Sobre A: Declaració responsable, Annex 1 i Proposta tècnica artística de l'activitat a desenvolupar a la Festa de Cap d'Any.
Sobre B: Oferta de la tarifa del preu de venda de les entrades, d'acord amb el model de l'annex 2 i Proposta envers els altres criteris de valoració i d'acord amb el model annex 2.

L'obertura dels sobre B es farà públicament el dia 16 de novembre a les 10:30h a la sala de plens.
Termini de sol·licitud:
12 de novembre de 2018

Top