2022 - Subvencions d'Agenda 2030 Escolar

2022 - Subvencions d'Agenda 2030 Escolar


Objecte:
Subvencions dirigides als centres escolars que duguin a terme projectes d'Agenda 2030 Escolar.
El Conveni que regula les subvencions té per objecte establir formes de coordinació i gestió de projectes d'educació escolar en el marc del programa "Agenda 2030 escolar", "l'Estratègia Local contra el Canvi Climàtic", el Pla d'Acció de l'Emergència Climàtica i el procés de transició agroecològica "Alimentem Collserola" per al desenvolupament per part dels centres escolars del municipi de projectes d'educació per a la sostenibilitat.
Persones destinatàries:
Centres escolars públics d'Infantil, Primària i Secundària de Sant Cugat del Vallès signants del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, mitjançant el Patronat Municipal d'Educació, i els centres públics escolars de Sant Cugat del Vallès per impulsar l'Agenda 2030 Escolar contra el canvi climàtic amb la consolidació de l'agroecologia escolar i la reducció efectiva d'emissions de gasos d'efecte hivernacle al llarg del cicle alimentari
Requisits previs:
1. Ser un centre públic d'Educació Infantil i Primària o Secundària del municipi.
2. Haver signat el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, mitjançant el Patronat Municipal d'Educació, i els centres públics escolars de Sant Cugat del Vallès per impulsar l'Agenda 2030 Escolar contra el canvi climàtic amb la consolidació de l'agroecologia escolar i la reducció efectiva d'emissions de gasos d'efecte hivernacle al llarg del cicle alimentari.
3. Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra Administració Pública.
4. Trobar-se al corrent de totes les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
5. La resta de requisits fixats per l'article 13 de la LGS.
Observacions:
o Si el centre ha rebut ajuts anteriors, cal haver-los justificat per poder fer una sol·licitud de subvenció.
o Per les justificacions, cal que el centre presenti factures de despeses i es quedi amb els originals per si hi ha inspeccions.
o En cas de despeses difícilment justificables amb factures, es poden presentar cartes jurades de la Direcció explicant la despesa realitzada.

N213
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Fins el 15 de juliol de 2022
Tramitació presencial:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

Tramitació electrònicaTop