2018 - Subvencions per a projectes d'aprenentatge i servei

2018 - Subvencions per a projectes d'aprenentatge i servei


Objecte:
Subvencions a centres i institucions educatives, tant de l'àmbit formal com no formal, i a entitats socials no lucratives de Sant Cugat del Vallès, que hagin realitzat projectes d'aprenentatge servei durant el curs 2017-2018.
L'aprenentatge servei és una metodologia educativa que combina l'aprenentatge i el servei a la comunitat en un mateix projecte que pot ser en un centre educatiu, en una entitat, col·lectiu o a la ciutadania.
La dotació econòmica total prevista per aquesta finalitat, pel curs 2017-2018, és de 4.386,00 €.
Persones destinatàries:
Poden optar a les subvencions les entitats jurídiques que siguin centres escolars públics, concertats o privats, associacions educatives, tant de l'àmbit formal com del no formal, i entitats socials no lucratives de Sant Cugat del Vallès que hagin desenvolupat projectes d'aprenentatge servei durant el curs 2017-2018.
En el cas que dues o més entitats presentin un projecte conjunt, totes elles respondran solidàriament de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció, i caldrà que en designin una com a representant única davant l'Ajuntament.
Requisits previs:
Les entitats que optin a una subvenció de la present convocatòria hauran de complir els requisits següents:
• Constar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o bé ser Centres Educatius de Sant Cugat del Vallès.

• No tenir deutes amb l'Ajuntament.

• No estar incloses en els supòsits de prohibició per a obtenir subvencions que preveu l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Els centres i entitats que rebin la subvenció es comprometen a:
• Fer un resum en format audiovisual on quedin clarament reflectits els elements claus del procès del projecte i dels resultats obtinguts.
• Lliurar una memòria d'avaluació i la justificació de les despeses.
Observacions:
M174
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Fins l'1 de desembre de 2018.

Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop