2020 - Subvencions per a projectes dins del pla educatiu d'entorn Curs 2019-2020

2020 - Subvencions per a projectes dins del pla educatiu d'entorn Curs 2019-2020


Objecte:
L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió per part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de subvencions a les entitats educatives de la ciutat per a la promoció d'actuacions que fomentin els objectius del Pla Educatiu d'Entorn, que es descriuen tot seguit:
1. Contribuir a Incrementar l'èxit acadèmic.
2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.
3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar
4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
5. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic.
6. Potenciar l'educació en el lleure.
7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori:
a. Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius
b. Enfortir la xarxa entre centres educatius
c. Enfortir la relació entre els centres educatius i l'entorn.
Persones destinatàries:
Centres educatius públics adherits al Pla Educatiu d'Entorn de Sant Cugat del Vallès, i les entitats educatives de Sant Cugat del Vallès
Observacions:
Segons el tipus de projecte, caldrà presentar:

- Projectes de centres o entitats: model A

- Taller d'estudi assistit: Projecte
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, sino s'especifica altra cosa a les bases.

N213
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 23 de juny al 23 de juliol

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop