2021 - Subvencions per a projectes dins del Pla Educatiu d'Entorn

2021 - Subvencions per a projectes dins del Pla Educatiu d'Entorn


Objecte:
L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió per part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de subvencions a les entitats educatives de la ciutat per a la promoció d'actuacions que fomentin els objectius del Pla Educatiu d'Entorn, que es descriuen tot seguit:
1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i a l'èxit escolar i educatiu.
2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar.
4. Promoure l'educació intercultural i l'ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.
5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l'activitat físicoesportiva.
Objectiu metodològic: Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa.
Persones destinatàries:
Centres educatius públics adherits al Pla Educatiu d'Entorn de Sant Cugat del Vallès, i les entitats educatives de Sant Cugat del Vallès
Observacions:
Segons el tipus de projecte, caldrà presentar:
- Projectes de centres o entitats: el formulari degudament emplenat (model A) i el pressupost.
- Taller d'estudi assistit: el projecte o el formulari (model B)

Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, sinó s'especifica altra cosa a les bases.

N213
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
De l'1al 15 de juny de 2021

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop