Tarifació social als serveis esportius extraescolars

Tarifació social als serveis esportius extraescolars


Objecte:
Sol·licitud d'aplicació de la tarifació social als preus públics per a l'alumnat inscrit a les activitats esportives extraescolars organitzades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través de l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET).
Persones destinatàries:
Podran sol·licitar la tarifació social els pares, mares o tutors legals d'alumnes inscrits a les activitats esportives extraescolars organitzades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Observacions:
Membres computables de la unitat familiar
Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:

1.- L'alumne que es matricula

2.- El pare i la mare o tutors/es legals de l'alumne.

  • En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l'alumne és compartida, es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència (cal indicar-ho com a ingressos no contributius).
  • En cas de família monoparental s'haurà de manifestar estar en possessió del títol i es comprovarà que el tutor i l'infant estiguin dins del carnet de família monoparental, i que aquest estigui vigent.
  • En cas de viudetat, aquesta només s'haurà de justificar amb el llibre de família (o certificat de defunció) si no s'està en possessió del carnet de família monoparental vigent.

3.- Els/les germans/es de fins a 25 anys que, segons el padró d'habitants, consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

4.- Germans i germanes majors de 25 anys que tinguin discapacitat física, psíquica o sensorial que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

No es tindran en compte altres persones tot i que convisquin en el domicili familiar, amb o sense relació de parentiu amb l'alumne, ni els avis que hi convisquin.

Renda de la unitat familiar
La tarifació social per als preus públics a les activitats esportives extraescolars s'aplica segons les taules de l'ANNEX 2 de les bases, en base a la renda familiar.

• Per al càlcul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici de curs (exercici 2018 per al curs 2019-2020; i així successivament).

• Aquells tutors la consulta telemàtica dels quals tingui com a resposta "titular obligat a declarar i renda no presentada", quedaran exclosos de l'aplicació de la tarifació social.

• En el cas de pares o tutors que no tinguin NIF o NIE (només passaport) l'Administració Estatal de l'Agència Tributària (AEAT) no facilita les seves dades tributàries. En aquests casos per permetre valorar la situació socioeconòmica de la unitat familiar, els tutors hauran d'acreditar documentalment la renda del país d'origen, acompanyat de la corresponent declaració jurada.

• En el cas de no fer de la declaració de renda i no tenir les imputacions de dades fiscals o l'esborrany de renda, caldrà que els interessats aportin la següent documentació:

  - Certificat actual de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  - Certificat expedit per l'INEM en que s'especifiqui si ha cobrat alguna prestació durant l'any anterior al de l'inici del curs, import i temps de durada.
  - Certificat de la Seguretat Social justificant les prestacions percebudes durant l'any anterior al de l'inici del curs (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat ...) o certificat negatiu en cas que no rebi cap prestació.
  - Certificat de prestació rebuda en concepte de PRIMI durant l'any anterior al de l'inici del curs. o,
  - En cas que hagi treballat: certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF de l'any anterior al de l'inici del curs de cada empresa on hagi treballat o fotocòpia de totes les nòmines de l'any anterior al de l'inici del curs.

En els supòsits de no poder presentar cap documentació de la relacionada en el paràgrafs anteriors, no es podrà aplicar la tarifació social.

• La tarifació social es calcularà una vegada per curs. Els requisits per obtenir la tarifació social només es podran revisar quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  • Canvi de la situació familiar per causa de decés d'algun pare o tutor legal dels menors no emancipats, en aquest cas s'haurà de presentar la còpia del certificat de defunció.
  • Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor.


P261
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment (un cop s'hagi fet la inscripció a l'activitat esportiva extraescolar)
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top