Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants

Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants


Objecte:
Inscripció al padró d'habitants per ser nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi
Persones destinatàries:
Qualsevol persona amb voluntat d'empadronar-se al municipi
Observacions:
Les persones que resideixen a Catalunya tenen l'obligació d'inscriure's al municipi on resideixen la major part de l'any, així com de comunicar qualsevol canvi de residència dins el municipi o modificacions de les seves dades personals (nom i cognoms, número de document d'identitat per obtenció de permisos de residència o nacionalitat, etc.).

• Qualsevol persona major d’edat pot realitzar la inscripció de la resta de la seva família o unitat de convivència, sempre que s'aportin els documents d'identitat dels altres membres de la unitat i que totes les persones majors d'edat hagin firmat el document de sol·licitud.

• L'alta al padró o canvi de domicili que es tramiti per via telemàtica es farà en el termini màxim de 10 dies hàbils. Un cop realitzada, rebreu una notificació confirmant l'empadronament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Cal presentar la "sol·licitud d'inscripció al padró municipal de Sant Cugat del Vallès" (doc. 591), signada per totes les persones majors d'edat que s'empadronin, i acompanyada de la següent documentació (només cal aportar els fulls que continguin dades sol·licitades):

Documents comuns:
• Document d'identitat de qui fa el tràmit i el de totes les persones que s'inscriuen: DNI, permís de conduir, NIE o passaport. Pels menors d'edat menors de 14 anys, a més a més, llibre de família on hi consti la pàgina amb la inscripció del naixement o certificat de naixement.
Cada document d'identitat ha de presentar-se per les dues cares i en un sol pdf.

Documents específics:
Per justificar el domicili: escriptura o contracte de compravenda; o contracte de lloguer o últim rebut pagat de subministrament d’electricitat, aigua o gas: o autorització d’ús de l’habitatge que s’està ocupant (autorització #1). Un contracte de lloguer d'una habitació no és un document vàlid per empadronar-se.

Per incorporació de persones en una unitat de convivència ja inscrita: autorització d'una de les persones ja inscrites (autorització #1) . La persona que autoritzi haurà de ser major d'edat i disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (propietat, lloguer...).

Inscripció de menors d'edat, quan s'inscriuen amb tots dos progenitors o amb el tutor/a legal: autorització de tots dos progenitors o del tutor/a legal (autorització #3).

Inscripció de menors d'edat, quan no s'inscriuen amb tots dos progenitors: autorització del progenitor que no conviu (autorització #2 o autorització en full a banda), llibre de família monoparental o justificació de la defunció de l'altre progenitor. En cas de no disposar de cap d'aquests documents caldrà aportar declaració responsable del progenitor que conviu amb els menors (Doc.1207 si no existeix resolució de guarda i custòdia o Doc.1208 si existeix resolució de guarda i custòdia).

Inscripció de persones amb discapacitat sense capacitat jurídica: signatura del/la representant i autorització o resolució judicial que acrediti la representació.

En situacions excepcionals (i que per tant no es detallen), la Secció de Padrons analitzarà la situació i requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.

Per les autoritzacions: caldrà aportar original o còpia del document personal de qui autoritza.

P104
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tràmits relacionats:
Confirmació o renovació d'inscripció d'estrangers

Baixa de padró (només per persones de nacionalitat no espanyola que marxen del país o per defunció)

Modificació de dades al padró d'habitants

Alta al cens electoral de ciutadans de la UE no espanyols
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

VALLDOREIX: Per gestions d'empadronament és necessari que es truqui abans per concertar hora al telèfon 93 6742719 (només als matins)

Tramitació electrònicaTop