Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants

Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants


Objecte:
És la inscripció al padró d'habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi
Persones destinatàries:
Qualsevol persona amb voluntat d'empadronar-se al municipi
Requisits previs:
La inscripció és personal.

Qualsevol persona major d’edat pot realitzar la inscripció de la resta de la seva família, sempre que s'aportin els documents d'identitat dels altres membres de la família i que totes les persones majors d'edat hagin firmat prèviament el document de sol·licitud.

Els menors tenen un tractament especial si no s’inscriuen amb tots dos progenitors (veure l'apartat d'observacions)

La inclusió d’una nova persona en una unitat de convivència precisa l’autorització d’un major d’edat d’aquella família.

La inscripció de residents o interns en un centre, i que no tinguin la possibilitat d’acudir a les oficines municipals, podrà ser realitzada per personal autoritzat del centre.
Observacions:
• L'alta al padró s'ha de sol·licitar així que es resideix al municipi.

• És un tràmit presencial i immediat, sempre que s'acompleixen els requisits.

• Dels menors es conservarà la còpia escanejada dels documents aportats, a fi de garantir la seva inscripció.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Cal presentar, degudament emplenada i signada, la "sol·licitud d'inscripció al padró municipal de Sant Cugat del Vallès", acompanyada de la següent documentació (només cal aportar els fulls que continguin dades sol·licitades):

Documents comuns:
• El document personal de qui realitza el tràmit i el de les persones que s’inscriuen: DNI, permís de conduir, permís de residència o passaport; pels menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la pàgina on hi consta la inscripció).
Cada document d'identitat ha de presentar-se per les dues cares i en un sol pdf.

Documents específics:
En nova inscripció d'alta o canvi de domicili, per justificar el domicili: escriptura o contracte de compravenda (en edificis de nova construcció, cal disposar de la llicència de primera ocupació municipal); o contracte de lloguer o últim rebut pagat de subministrament d’electricitat, aigua o gas: o autorització (*) d’ús de l’habitatge que s’està ocupant. Un contracte de lloguer d'una habitació no és un document vàlid per empadronar-se.

En nova inscripció d'alta o canvi de domicili, per incorporació de persones en una unitat de convivència ja inscrita: autorització (*1) d’inclusió d’una persona major d’edat de la família inscrita.

En nova inscripció d’alta o de canvi de domicili, de menors d’edat, quan no s’inscriuen amb tots dos progenitors: sentència judicial d’atorgament de la guarda i custòdia, o autorització (*2) del progenitor que no s’inscriu, o llibre de família monoparental, o justificació de la defunció del progenitor absent.

En situacions excepcionals (i que per tant no es detallen), la Secció de Padrons analitzarà la situació i requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.

Per les autoritzacions: caldrà aportar original o còpia del document personal de qui autoritza.

* AUTORITZACIONS: Cal omplir, al full de sol·licitud, els requadres d'autoritzacions 1 (per majors d'edat que autoritzen a altres persones a empadronar-se al seu domicili de residència o propietat) o 2 (per menors d'edat o centres residencials

VALLDOREIX: Per gestions d'empadronament és necessari que es truqui abans per concertar hora al telèfon 936 742 719 (només als matins)

P104
Tràmits relacionats:
Confirmació o renovació d'inscripció d'estrangers

Baixa de padró (només per persones de nacionalitat no espanyola que marxen del país o defunció)

Modificació de dades al padró d'habitants

Alta al cens electoral de ciutadans de la UE no espanyols
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop