Sol·licitud de material

Sol·licitud de material


Objecte:
Sol·licitud per part d'entitats de la cessió puntual de material municipal (cadires, taules, tanques, entarimats, punts de llum) per a la celebració de diferents activitats.
Persones destinatàries:
Únicament entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi
Requisits previs:
Les entitats i associacions que presentin la sol·licitud han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats i no estar pendents de pagaments provinents de sancions per incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana
Observacions:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

• Per tal de donar prioritat a les entitats i associacions ciutadanes, no es cedirà material a particulars ni a entitats amb ànim de lucre.

• El fet de registrar la sol·licitud no implica la cessió del material, caldrà esperar a tenir l'autorització de l'ajuntament.

• NO s'inclouen les sonoritzacions dels actes.

• Per tal de garantir l’existència de material a la brigada municipal, caldrà restituir el material perdut o malmès durant l’activitat. Per aquest motiu serà imprescindible fer un dipòsit previ, d’acord amb el Reglament municipal de preus públics. Aquest dipòsit serà retornat amb posterioritat a la recollida i revisió del material per part del personal municipal. • En el moment en què s'efectuï el pagament del dipòsit, caldrà sol·licitar-ne la devolució, i aportar el document de comunicació de dades de creditoris per a pagaments (Doc. 082). En cas que s'hagi presentat anteriorment no caldrà aportar aquest document.

N409
Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Import:
Tràmit subjecte a preus públics.
Preus Públics Grup VIII Art. 3.4
Termini de sol·licitud:
Les peticions de material no es podran realitzar amb més de tres mesos de previsió ni tampoc amb menys de 20 dies d'antelació a la data prevista d'utilització, per poder-ne garantir el compliment.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop