02 (FUE) Comunicació inici/ canvi de titularitat/ modificació /baixa activitats habitatges d'ús turístic

02 (FUE) Comunicació inici/ canvi de titularitat/ modificació /baixa activitats habitatges d'ús turístic


Objecte:

Posar en coneixement de l'Ajuntament la comunicació d'inici, modificació o baixa d'una activitat d'habitatge d'ús turístic inclosa en l'Annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica i regulada amb caràcter general pel Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, tot efectuant comunicació, sota responsabilitat del propietari, de què l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se'n mantindrà el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

La tramitació està disponible des de Canal Empresa, de manera que els titulars hauran de fer l'enviament del formulari amb les dades des d'aquest portal i únicament per via telemàtica.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:

1) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la comunicació d'inici d'activitat caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la web municipal).

En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

2) Per poder exercir l'activitat, l'habitatge ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no podran ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

Observacions:

1) La presentació de la comunicació d'inici d'activitat degudament formalitzada habilita el propietari/a per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per assabentat de la comunicació d'inici d'activitat.

En cap cas podrà exercir-se l'activitat si comunicació no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la comunicació efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

2) Els habitatges d'ús turístic s'inscriuran al Registre de Turisme de Catalunya. Presentada la comunicació d'inici d'activitat degudament formalitzada, l'Ajuntament la remetrà a la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció, qui comunicarà al titular via correu electrònic la pràctica de la mateixa un cop efectuada. Podeu consultar si l'habitatge d'ús turístic ha estat inscrit al Registre en el següent enllaç: Llistats d'empreses i establiments turístics

3) L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

4) Tant en els canvis de titularitat com en les modificacions de l'activitat requerirà la presentació de tràmit el canvi de titularitat o el de la modificació

5) Si per l'adequació de l'habitatge cal la realització d'obres caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència urbanística per la seva execució o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

Tràmits relacionats:
Per al servei d'allotjament temporal en habitacions de la residència habitual cal fer el següent tràmit a la Generalitat: Habilitació de llars compartides

Aquest tipus d'habitatge no té una regulació ni limitació específica, i se li aplicaran les taxes de l'habitatge d'ús turístic (OF 13).
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 13 art. 5 Grup 2 Secció 13
L'activitat també estarà subjecte a la taxa de residus
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Exclusivament per mitjans electrònics

Tramitació electrònicaTop