02 (FUE) Declaració responsable habitatges d'ús turístic

02 (FUE) Declaració responsable habitatges d'ús turístic


Objecte:

Consisteix en posar en coneixement de l'Ajuntament l'inici de l'activitat relativa a habitatge d'ús turístic inclosa en l'Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l'impuls de l'activitat econòmica, i regulada amb caràcter general pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'Establiments d'Allotjament Turístic i d'Habitatges d'Ús Turístic, tot efectuant declaració, sota responsabilitat del propi declarant, de què l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, que se'n mantindrà el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:

1) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la web municipal).

En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

2) Per poder exercir l'activitat, l'habitatge ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no podran ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

Observacions:

1) La presentació de la declaració responsable degudament formalitzada habilita el declarant per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per assabentat de la declaració.

En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la declaració no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la declaració efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

2) Els habitatges d'ús turístic s'inscriuran al Registre de Turisme de Catalunya. Presentada la declaració responsable degudament formalitzada, l'Ajuntament la remetrà a la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció, qui comunicarà al titular via correu electrònic la pràctica de la mateixa un cop efectuada. Podeu consultar si l'habitatge d'ús turístic ha estat inscrit al Registre en el següent enllaç: Llistats d'empreses i establiments turístics

3) L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

4) Tant en els canvis de titularitat com en les modificacions de l'activitat requerirà la presentació d'una nova declaració responsable que tingui en compte la situació final de l'establiment com a conseqüència de la modificació.

5) Si per l'adequació de l'establiment cal la realització d'obres caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència urbanística per la seva execució o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

Tràmits relacionats:
Guia de tràmits d'obres
Declaració responsable sector alimentari
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 13 art. 5 Grup 2 Secció 13
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, un cop finalitzades les obres i instal·lacions.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop