Beneficis fiscals per qualificació energètica A en edificis nous i/o existents

Beneficis fiscals per qualificació energètica A en edificis nous i/o existents


Objecte:

Sol·licitud del beneficis fiscal per la certificació energètica registrada a l'Institut Català d'energia (ICAEN)de valor A per la nova edificació i/o edifici existent del municipi.

Es tracta d'un benefici fiscal de la Taxa per serveis urbanístics, llicències o per la competència d'activitats en matèria d'urbanisme. OF núm. 12

Persones destinatàries:
Subjectes passius beneficiaris:

Qualsevol persona que realitzi les obres susceptibles de certificació energètica subjectes a la Taxa urbanística i sol·liciti l'oportuna llicència o Comunicació Prèvia, de conformitat amb el que preveu l'article 3 de l'ordenança fiscal número 12

Observacions:

Els pagaments de la taxa s'haurà d'efectuar abans del seu venciment en període voluntari.

Des del servei de Medi Ambient, i si s'escau, també des del servei jurídic, s'informarà sobre l'expedient:

-En cas d'ésser favorable, la Junta de Govern Local aprovarà el benefici fiscal, i es faran totes les notificacions escaients als efectes de devolució d'imports, si s'escau.

-En cas de resultar desfavorable, l'informe proposta serà notificat a l'interessat perquè manifesti el que cregui convenient, i resoltes les al·legacions, es farà Proposta d'aprovació o denegació del benefici fiscal que aprovarà la Junta de Govern Local i serà igualment notificada als efectes oportuns.


Més informació

• Les sol·licituds de benefici fiscal d'obres en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

Tràmits relacionats:
Llicència d'obres
Comunicació prèvia d'obres
Import:
Tràmit subjecte a taxes.

Ordenança fiscal número 12 Art 4.2.1
Termini de sol·licitud:

El termini per a presentar la sol·licitud del benefici fiscal és des del naixement del fet imposable que fa meritar la liquidació tributària fins el termini de prescripció de la liquidació de la taxa corresponent

Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop