Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents

Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents


Objecte:

Sol·licitud de beneficis fiscals (BF) per la instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària (ACS) i/o energia solar fotovoltaica d'autoconsum elèctric i altres energies renovables en un edifici existent al municipi (vg ordenances fiscals vigents).
Aquests beneficis fiscals, que han de ser sol·licitats expressament pels interessats, són els següents:

BF1 Bonificació potestativa fins al 50% de l'Impost sobre bens immobles (IBI) durant 5 anys (vg Ordenança fiscal núm. 1 vigent, articles 4.2.4.1 i 4.2.4.2).

BF2 Bonificació del 95% de l'Impost de construccions i Instal·lació i Obres (ICIO) (vg Ordenança fiscal núm. 5 vigent, article 4.2.2.2.1)

BF3 Exempció de la taxa per serveis urbanístics, llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (vg Ordenança fiscal núm. 12 vigent, article 4.1.3.)

Persones destinatàries:

Subjectes passius beneficiaris:

•Els qui realitzin aquest tipus d'instal·lacions en un immoble de forma voluntària, sense estar obligats per normativa i que compleixin els requisits establerts en les ordenances fiscals corresponents.

Requisits previs:

Requisits tècnics de les instal·lacions objecte de beneficis fiscals 


1r pas: fer la  sol·licitud de la Comunicació prèvia (C17) Instal·lació de serveis de subministrament d'energia, estalvi d'aigua, de sanejament, de telefonia com per exemple equips de captació d'energia solar o equips de depuració d'aigües grises. En un termini de 3 a 5 dies rebreu la confirmació per poder iniciar les obres. A continuació es descriu la documentació requerida per a aquest tràmit:

1- Memòria descriptiva de la instal·lació  que inclogui:• a) En edificis existents: justificació del càlcul del rendiment energètic de la instal·lació fotovoltaica proposada que superi el 50% del consum elèctric anual de l’edifici, tot aportant còpies de les factures de la companyia elèctrica que corroborin l’estimació de consum.

• b) En nova edificació: la justificació del càlcul del rendiment energètic de la instal·lació fotovoltaica proposada que superi el 50% del consum elèctric anual de l’edifici, tenint en compte, el rati de consum d’energia final de l’edifici (kWh.m2/any), que apareix a l’etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat, i la superfície de l’edifici.

• c) L’estudi bàsic de seguretat i salut pels treballs en alçada.

• d) Documentació gràfica amb els plànols de planta i
secció per verificar la proposta d’ubicació dels captadors solars a la coberta.

• e) Certificat CE d’homologació del captadors fotovoltaic proposat.

El contingut mínim de la memòria tècnica està definida a l’ordenança d’energia solar i al Web municipal: Medi ambient energia solar . La memòria no cal que estigui visada si la potència a instal·lar és inferior a 10Kw però ha d’anar signada per la direcció facultativa de l’obra i el seu número de col·legiat.

2- Doc. 1110 Model 5_Declaració responsable tècnic per instal·lació renovables i/o estalvi aigua : document obligatori que cal signar en el qual el tècnic redactor del projecte i/o el que assumeix la direcció de l’obra es declaren responsables del compliment de 13 punts específics pel compliment de la normativa relacionats en un sol document (veure document adjunt).2n pas. Sol·licitud de beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents . En el moment de sol·licitar la comunicació prèvia d’obres  també cal omplir i lliurar signada la instància Doc. 1036 Sol·licitud de beneficis fiscals

3r pas: Entrega de la documentació de final de l’obra executada.  Cal registrar aquesta documentació al mateix expedient de comunicació prèvia d’obres, a través del tràmit de la seu electrònica Aportació de documentació a un expedient existent

• a) Factura final:   la factura emesa per l’empresa instal·ladora ha de tenir el segell de “PAGAT” i el detall de la forma de pagament escollida. Això es requereix a l’ordenança fiscal número 1 per verificar el cost final de la instal·lació.

• b) Contracte de manteniment de la instal·lació: cal presentar un contracte de manteniment de la instal·lació d’una durada mínim de 2 anys. Ens permet vetllar perquè la instal·lació funcioni durant la seva vida útil i pel compliment de l’ordenança d’energia solar.

• c) Comprovant de pagament del primer any del servei del contracte de manteniment: cal presentar un rebut del banc conforme s’ha fet el pagament del servei de manteniment, tant a efectes de verificació de l’entrada en vigor del servei, com del compliment de l’ordenança d’energia solar.

• d) Inscripció de la instal·lació en el registre d'autoconsum de Catalunya (RAC) cal presentar còpia del document de sol·licitud per la legalització de la instal·lació fotovoltaica en el Registre d’Autoconsum de Catalunya.

Doc. 1030 annex 2 certificat final i especificacions tècniques de la instal·lació d'energia renovable : fitxa resum que descriu els elements de la instal·lació finalment executada i que ens permet detectar discrepàncies  respecte la instal·lació inicialment proposada. Aquest document també serveix com a certificat final signat pel tècnic redactor del projecte i l’instal·lador que executa l’obra. És un document obligatori en les instal·lacions d’energia solar al municipi (veure document adjunt).

Observacions:

Les bonificacions han de ser sol·licitades expressament per l'interessat.

Pel cas de l'IBI (BF1) el benefici fiscal serà aplicable durant els 5 anys següents a l'aprovació del benefici fiscal per l'ORGT, organisme que té delegada la gestió i recaptació de l'impost.

Pel que fa referència als pagaments de l'IBI, l'ICIO i les taxes, aquestes liquidacions no queden suspeses i sempre s'han de pagar (IBI o ICIO) i si s'escau la bonificació es tornarà l'import corresponent.

Pel que fa al BF1 (IBI) una vegada informat el tràmit pel servei de medi ambient, es farà una proposta de resolució de l'aprovació o denegació que validarà el Servei Jurídic i que es remetrà a l'òrgan competent de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que resoldrà i notificarà.

Pel que fa al BF2 (ICIO) des del Servei de Medi Ambient, i si s'escau, també des del Servei Jurídic, s'informarà sobre l'expedient:

- En cas d'ésser favorable, es remetrà la proposta a l'ORGT de la Diputació de Barcelona qui resoldrà i efectuarà les notificacions als efectes oportuns, així com la devolució d'imports, si s'escau.

- En cas de resultar desfavorable, l'informe proposta serà notificat a l'interessat perquè manifesti el que cregui convenient, i resoltes les
al·legacions, es farà proposta d'aprovació o denegació del benefici fiscal que aprovarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i serà igualment notificada als efectes oportuns.

Pel que fa a BF3 (Taxa): s'informarà des del Servei de Medi Ambient, i si s'escau des del Servei Jurídic:

- En cas d'ésser favorable, l'òrgan competent municipal aprovarà el benefici fiscal, i des de l'Organisme de gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es faran totes les notificacions als efectes oportuns, així com la devolució d'imports, si s'escau.

- En cas de resultar desfavorable, l'informe proposta serà notificat a l'interessat perquè manifesti el que cregui convenient, i resoltes les al·legacions, es farà proposta d'aprovació o denegació del benefici fiscal que aprovarà l'òrgan municipal competent i serà igualment notificada als efectes oportuns.

En cas d'instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques o que requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic dins de parcel·la privada (instal·lacions superiors a 100 kW de potència instal·lada) caldrà sol·licitar una llicència menor tipus L18B, que té una durada de 2 mesos per l'atorgament del permís d'inici de les obres:
Obres d'edificació de nova planta


Més informació

• Les sol·licituds de benefici fiscal d'obres en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada i/o a l'ORGT.

N505

Tràmits relacionats:
Llicència d'obres
Comunicació prèvia d'obres
Import:
Tràmit subjecte a taxes.

BF1 Ordenança fiscal número 1 Art 4.2.4.2
BF2 Ordenança fiscal número 5 Art 4.2.2.1
BF3 Ordenança fiscal número 12 Art 4.1.3
Termini de sol·licitud:

BF1 Cal presentar la sol·licitud simultàniament a la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia.

BF2 Cal presentar la sol·licitud en el termini màxim d'un mes des de la comunicació del certificat final d'obres.

BF3 Cal presentar la sol·licitud des que es presenta la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia fins al màxim d'un mes després que l'interessat rep la notificació de la liquidació de la taxa. En acabat, la liquidació adquireix fermesa, i, per tant, es perd el dret a la sol·licitud de la bonificació.

NOTA: Per facilitar i agilitzar la tramitació, es podrà demanar la sol·licitud anticipada dels tres beneficis fiscals a què poden optar els interessats de les instal·lacions fotovoltaiques, en el doc. 1030 que es presenta simultàniament a la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia; tanmateix, cada benefici es tramitarà d'acord amb l'ordenança fiscal que correspongui.

Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

NOTA: Si el sol·licitant és una empresa està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament (vg articles 11 i 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Tramitació electrònicaTop