Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents

Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents


Objecte:

Sol·licitud dels beneficis fiscals per la instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària (ACS) i/o energia solar fotovoltaica d'autoconsum elèctric i altres energies renovables en un edifici existent al municipi que es poden trobar en les ordenances fiscals municipals.
Aquests beneficis fiscals són els següents:

BF1 Bonificació potestativa de fins el 50% a l'Impost sobre bens immobles (IBI) durant 5 anys, Ordenança Fiscal núm. 1.

• 4.2.4.1 Per sistemes d'aprofitament tèrmic, un 50%, de conformitat amb el que estableix l'ordenança fiscal 1

• 4.2.4.2 Per sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar fotovoltaica, de conformitat amb els requisits establerts en l'ordenança fiscal número 1:

a) del 50% habitatges unifamiliars.

b) del 5% en cas d'habitatges plurifamiliars subjecte a uns mínims de producció eléctrica per autoconsum.

c) del 5% naus industrials, equipaments i polígons.

BF2 Bonificació del 95% de l'Impost de construccions i Instal·lació i Obres (ICIO) Ordenança Fiscal núm. 5. Article 4.2.2.1.

BF3 Exempció de la taxa per serveis urbanístics, llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme de l'Ordenança Fiscal núm. 12 Article 4.1.3.

Persones destinatàries:
Subjectes passius beneficiaris:

•Pel BF1 El subjecte passiu de l'IBI que faci aquests tipus d'instal·lacions, de forma voluntària i que no hagin d'instal·lar un sistema de captació solar tèrmica en virtut de la normativa vigent reguladora aplicable en matèria d'edificació i que compleixin els requisits establerts en l'ordenança fiscal corresponent.

•Pel BF2 i BF3 qualsevol persona que per realitzar aquest tipus d'instal·lació en un immoble de forma voluntària i que no hagin d'instal·lar un sistema de captació solar tèrmica en virtut de la normativa vigent reguladora aplicable en matèria d'edificació, i sol·liciti l'oportuna llicència o Comunicació Prèvia d'obres subjecte a ICIO i a taxa urbanística, de conformitat amb el que preveuen les respectives ordenances fiscals.

Requisits previs:

Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb l'Ajuntament.

• Per a la sol·licitud del BF1 (Bonificació Impost de Bens Immobles): L'article 74.5 del TRLRHL regula la possibilitat que els Ajuntaments puguin voluntàriament establir una bonificació de fins el 50% de la quota íntegra de l'impost per els bens immobles en els qual s'hagi instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. L'aplicació d'aquesta bonificació diu la llei, restarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de la calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració corresponent. La resta d'aspectes substantius i formals d'aquesta bonificació potestativa s'especificarà per Ordenança Fiscal.

La nostra ordenança fiscal núm. 1 de l'Impost de Béns Immobles vigent per l'exercici 2018 i fins a modificació o derogació recull, en l'article 4.2.4 que es gaudirà d'una bonificació de fins el 50% els titulars dels béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats per normativa.

Els sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per autoconsum, en els que es realitzin per part del subjecte passiu instal·lacions d'adaptació o millora d'aquests sistemes, durant el període impositiu immediatament anterior a aquell en que hagi de tenir efectes la bonificació.

La sol·licitud de la bonificació, que contindrà el projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació, es podrà presentar de manera simultània a la sol·licitud de llicència d'obres i es tramitarà un cop que el Servei de Medi Ambient hagi emès l'informe tècnic final favorable sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada.
Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar posteriorment còpies compulsades de les factures acreditatives de les despeses , del contracte de manteniment de les instal·lacions i del certificat d'homologació dels captadors, emès per la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d'Industria.
La bonificació s'aplicarà durant els cinc exercicis fiscals següents a la seva aprovació per la Junta de Govern Local, o delegat.

La nostra ordenança distingeix en el punt 4.2.4.1 les instal·lacions de captadors tèrmics, i en el punt 4.2.4.2 quan es tracti d'aprofitament elèctric de l'energia solar mitjançant la instal·lació de captadors fotovoltaics, establint el percentatge bonificació en funció de la tipologia dels habitatges.

Si es tracta de sistemes d'aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de captadors tèrmics, la bonificació serà del 50% i tindrà una vigència de 5 anys a partir de l'exercici fiscal següent a la data d'aprovació de la bonificació.

Quan es tracti de sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar mitjançant la instal·lació de captadors fotovoltaics (FV) , la bonificació tindrà una vigència de 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la instal·lació i estarà regulada en els següents casos:

• Edificis existents unifamiliars bonificació del 50% de l'IBI amb una producció elèctrica per autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l'habitatge.

• Edifici plurifamiliar existent amb una instal·lació FV pels serveis comuns, la bonificació serà del 5% per tots els habitatges vinculats sempre que s'arribi a una producció elèctrica equivalent al 30% de la despesa energètica anual dels serveis comuns.

• Naus industrials, equipaments o polígons, quan la producció elèctrica per autoconsum s'apliqui als usos comuns (i hi hagi escomesa segregada), tots els propietaris podrien obtenir una bonificació de fins el 5% del seu IBI durant 5 anys.

La documentació que requereix el servei de Medi Ambient, per a realitzar la valoració i que haurà de constar presentada a l'inici de les obres o acompanyar-la amb la sol·licitud de la bonificació és la següent, depenent de la instal·lació:

Energia solar tèrmica

  • Comunicació prèvia d'obres (C17).

  • Memòria de la instal·lació d'energia solar utilitzada per a l'escalfament d'ACS, càlculs i justificacions i plànols de la ubicació dels elements del sistema.


Energia solar fotovoltaica per generar electricitat per autoconsum

  • Comunicació prèvia d'obres (C17).

  • En el cas d'habitatges unifamiliars: La documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l'últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que l'habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals.

  • En el cas d'edificis plurifamiliars que facin una instal·lació fotovoltaica per subministrar energia pels serveis comuns: la documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l'últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que els habitatges siguin nous, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals i que la producció elèctrica no es destini a l'escalfament d'ACS de l'edifici.

  • En el cas de naus industrials, equipaments i polígons, quan la producció elèctrica per autoconsum s'apliqui als usos comuns (i hi hagi una escomesa segregada) tots els propietaris podrien obtenir una bonificació de fins al 5 % del seu IBI durant 5 anys sempre que la instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30 % de la despesa energètica dels serveis comuns. La documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l'últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica.


• Pel que fa al BF2 del 95% de l'ICIO Ordenança Fiscal núm. 5 vigent pel 2018 i mentre no es modifiqui o derogui:

En l'article 4.2.2 Per aspectes mediambientals es recull es reduirà la quota de l'impost aplicant la bonificació a la part corresponent del sobrecost dels elements constructius que incorporin mesures innovadores i potestatives de construcció sostenible en funció del seu especial interès general, com és la protecció del medi ambient:

I estableix un percentatge de reducció del 95% quan les obres d'ampliació i instal·lació en edificacions existents es destinin a incorporar elements de construcció sostenible basats en sistemes actius d'aprofitament de l'energia solar, biomassa, geotèrmic, i/o sistemes per a l'estalvi d'aigua 95% (prenent coma base imposable el cost de la instal·lació addicional)

La incorporació potestativa en edificis existents i de nova edificació d'altres elements de construcció sostenible diferents als anteriors gaudiran d'una bonificació que pot arribar al 90% en funció de diferents aspectes o compliments que es recullen en l'ordenança fiscal.

• Pel que fa a la BF3 Exempció de la taxa per serveis urbanístics, llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme de l'Ordenança Fiscal núm. 12 Article 4.1.3.vigent per l'exercici fiscal 2018 i mentre no es modifiqui o derogui:

Article 4.1.3) Estaran exempts de pagament de les taxes aquelles llicències d'obra destinades exclusivament a la instal·lació en edificacions existents d'elements de construcció sostenible basats en sistemes actius d'aprofitament d'energies renovables i/o sistemes per a l'estalvi d'aigua, i que siguin de caràcter potestatiu.

Observacions:

La bonificació s'aplicarà durant els cinc exercicis fiscals següents a la seva aprovació per l'òrgan competent o per qui tingui delegada la competència de gestió de l'Impost.

Els pagaments de l'ICIO i les taxes s'hauran d'efectuar abans del seu venciment en període voluntari.

Pel que fa al BF1 una vegada informat el tràmit pel servei de medi ambient, es farà una proposta de remissió de l'aprovació o denegació per l'òrgan competent de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que resoldrà.

Pel que fa al BF2 i BF3 des del servei de Medi Ambient, i si s'escau, també des del servei jurídic, s'informarà sobre l'expedient:

- En cas d'ésser favorable, la Junta de Govern Local aprovarà el benefici fiscal, i es faran totes les notificacions escaients als efectes de devolució d'imports, si s'escau.

- En cas de resultar desfavorable, l'informe proposta serà notificat a l'interessat perquè manifesti el que cregui convenient, i resoltes les
al·legacions, es farà Proposta d'aprovació o denegació del benefici fiscal que aprovarà la Junta de Govern Local i serà igualment notificada als efectes oportuns.

Més informació

BF1 Ordenança fiscal número 1 Art 4.2.4.2
BF2 Ordenança fiscal número 5 Art 4.2.2.1
BF3 Ordenança fiscal número 12 Art 4.1.3

N505

Tràmits relacionats:
Llicència d'obres
Comunicació prèvia d'obres
Termini de sol·licitud:

Pel BF1 El termini per a presentar la sol·licitud de benefici fiscal és conjuntament amb la sol·licitud de la llicència o comunicació prèvia per la instal·lació.

Pel BF2 Les bonificacions han de ser sol·licitades per l'interessat un cop finalitzades les obres i com a màxim en el termini d'un mes, per la qual cosa l'impost de construccions, instal·lació i obres pot ésser liquidat provisionalment abans de l'aprovació de la bonificació, si s'escau.

Pel BF3 El termini per a presentar la sol·licitud del benefici fiscal és des del naixement del fet imposable que fa meritar la liquidació tributària fins el termini de prescripció de la liquidació de la taxa corresponent.

Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Com sol·licitar-ho telemàticament:

Tramitació electrònicaTop