Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents

Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents


Objecte:
Sol·licitud de beneficis fiscals (BF) per la instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària (ACS) i/o energia solar fotovoltaica d'autoconsum elèctric i altres energies renovables en un edifici existent al municipi (vg ordenances fiscals vigents).

  BF1 Bonificació potestativa fins al 50% de l'Impost sobre bens immobles (IBI), durant un màxim de 5 anys, de l'ordenança Fiscal número 1vigent, articles 4.2.4.1 i 4.2.4.2).

  BF2 Bonificació del 95% de l'Impost de construccions i Instal·lació i Obres (ICIO) (vg Ordenança fiscal núm. 5 vigent, article 4.2.2.2.1)

  BF3 Exempció de la taxa per serveis urbanístics, llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (vg Ordenança fiscal núm. 12 vigent, article 4.1.3.)
Persones destinatàries:
Subjectes passius beneficiaris:

- Per la BF1: el titulars d'algun dels drets sobre els immobles on s'ubiquen les instal·lacions (art. 3 de l'Ordenança fiscal núm. 1).

- Pel la BF2 i BF3: els qui realitzin aquest tipus d'instal·lacions en un immoble de forma voluntària, sense estar obligats per normativa i que compleixin els requisits establerts en les ordenances fiscals corresponents.

Requisits previs:
1r pas: presentar la Comunicació prèvia d'obres (C17): Instal·lació de serveis de subministrament d'energia, d'aigua i/o sanejament (*). Un cop presentada la comunicació prèvia, i sempre que s'aporti tota la documentació necessària, ja es podran començar les obres.

2n pas. Presentar la "Sol·licitud de beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents" (Doc. 1036 o a través del formulari telemàtic que trobareu al final d'aquesta pàgina). Cal fer-ho en el moment de sol·licitar la comunicació prèvia d'obres.

3r pas : Presentar la documentació de final de l'obra executada a través del tràmit d'Aportació de documentació a un expedient existent, indicant el número d'expedient d'obres. La documentació a aportar és la següent:


  a) Factura final: la factura emesa per l'empresa instal·ladora ha de tenir el segell de “PAGAT” i el detall de la forma de pagament escollida.

  b) Contracte de manteniment de la instal·lació d'una durada mínima de 2 anys.

  c) Comprovant de pagament del primer any del servei del contracte de manteniment.

  d) Inscripció de la instal·lació en el registre d'autoconsum de Catalunya (RAC): cal presentar còpia del document de sol·licitud per la legalització de la instal·lació fotovoltaica en el RAC.

  e) Doc. 1030 annex 2 certificat final i especificacions tècniques de la instal·lació d'energia renovable. Aquest document també serveix com a certificat final signat pel tècnic redactor del projecte i l'instal·lador que executa l'obra.

  f) Per les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu en habitatges plurifamiliars o edificis terciaris, acta d'aprovació de la Comunitat de Propietaris conforme s'ha tractat i valorat la modalitat de sol·licitud de bonificació presentada a l'Ajuntament i que s'aprova per majoria simple la proposta d'execució d'una instal·lació fotovoltaica sobre la coberta de l'edifici (segons l'article 553-25 i 553-26 de la Llei 5/2006 de 10 de maig que regula el règim general d'adopció d'acords per unanimitat) .

  g) Documentació que acrediti el repartiment equitatiu de l'ocupació en funció del coeficient de cada habitatge o bé per unitat familiar en edificis plurifamiliars. En cas d'excedents elèctrics, es repartiran amb el coeficient X que pertoqui i es comunicarà a la comercialitzadora perquè es repercuteixi en la factura individual de cada CUPS dels habitatges que participen en l'execució de la instal·lació col·lectiva.

  h) Fotografies de la instal·lació finalment executada.

(*) En cas d'instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques o que requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic dins de parcel·la privada (instal·lacions superiors a 100 kW de potència instal·lada) no es podrà presentar la comunicació prèvia, sinó una sol·licitud de Llicència d'obres (L18B).

Observacions:
• Les sol·licituds de benefici fiscal d'obres en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada i/o a l'ORGT.

• Les bonificacions han de ser sol·licitades expressament per l'interessat.

• Pel cas de l'IBI (BF1) el benefici fiscal serà aplicable pels anys de durada que resultin d'aplicació (màxim 5 anys) següents a l'any d'aprovació del benefici fiscal.

• Pel que fa als pagaments d'IBI, ICIO i taxes, girats amb anterioritat a l'aprovació dels beneficis fiscals, no queden suspesos; per tant, s'ha de procedir al seu pagament en la forma i termini establerts en la notificació. Si s'escau atorgar la bonificació, una vegada aprovada aquesta, es tornarà l'import corresponent pels procediments establerts.

RESOLUCIÓ

• BF1 (IBI): una vegada informat el tràmit pel servei de Medi Ambient i pels Serveis Jurídics corresponents, es farà una proposta de resolució:
- En el cas d'ésser favorable a l'aplicació del benefici fiscal, si la gestió està delegada a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, es remetrà al seu òrgan competent qui resoldrà i notificarà finalment, i si no ho està, resoldrà l'òrgan competent de l'Ajuntament, qui notificarà la resolució a l'interessat i a l'ORGT qui procedirà a aplicar la bonificació sobre el/s padró/ons corresponent/s.
- En el cas d'ésser desfavorable, es donarà tràmit d'audiència de la proposta desfavorable a l'interessat perquè manifesti el que convingui; posteriorment es resoldrà definitivament i es notificarà.

• BF2 (Taxa): des del Servei de Medi Ambient, i si s'escau des del Servei Jurídic, s'informarà sobre l'expedient:
- En cas de resolució favorable, es remetrà la proposta a l'ORGT de la Diputació de Barcelona qui resoldrà i efectuarà les notificacions als efectes oportuns, així com la devolució d'imports, si s'escau.
- En cas de resultar desfavorable, l'informe proposta serà notificat a l'interessat perquè manifesti el que cregui convenient, i resoltes les al·legacions, es farà proposta d'aprovació o denegació del benefici fiscal que aprovarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i serà igualment notificada als efectes oportuns.

• BF3 (Taxa): s'informarà des del Servei de Medi Ambient, i si s'escau des del Servei Jurídic:
- En cas d'ésser favorable, l'òrgan competent municipal aprovarà el benefici fiscal, i des de l'Organisme de gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es faran totes les notificacions als efectes oportuns, així com la devolució d'imports, si s'escau.
- En cas de resultar desfavorable, l'informe proposta serà notificat a l'interessat perquè manifesti el que cregui convenient, i resoltes les al·legacions, es farà proposta d'aprovació o denegació del benefici fiscal que aprovarà l'òrgan municipal competent i serà igualment notificada als efectes oportuns.

N505

Tràmits relacionats:
Comunicació prèvia d'obres / Llicència d'obres
Import:
Tràmit subjecte a taxes.
BF1 Ordenança fiscal número 1 Art 4.2.4
BF2 Ordenança fiscal número 5 Art 4.2.2.1
BF3 Ordenança fiscal número 12 Art 4.1.3

Termini de sol·licitud:
BF1 Cal presentar la sol·licitud simultàniament a la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia.

BF2 Cal presentar la sol·licitud dins el termini màxim d'un mes des de la comunicació del certificat final d'obres.

BF3 Cal presentar la sol·licitud des que es presenta la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia fins al màxim d'un mes després que l'interessat rep la notificació de la liquidació de la taxa. En acabat, la liquidació adquireix fermesa, i, per tant, es perd el dret a la sol·licitud de la bonificació.

Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

NOTA: Si el sol·licitant és una empresa està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament (vg articles 11 i 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Tramitació electrònicaTop