Beneficis fiscals per elements de construcció sostenible en nova edificació i rehabilitació dels existents

Beneficis fiscals per elements de construcció sostenible en nova edificació i rehabilitació dels existents


Objecte:

Sol·licitud dels beneficis fiscals pels elements de construcció sostenible en nova edificació o rehabilitació dels existents del municipi que es poden trobar en les ordenances fiscals municipals.
Aquests beneficis fiscals són els següents:

o BF1 Bonificació fins el 90% de l'Impost de construccions i Instal·lació i Obres (ICIO) Ordenança Fiscal núm. 5. Article 4.2.2.2.

o BF2 Bonificació variable de la taxa per serveis urbanístics, llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme de l'Ordenança Fiscal núm. 12 Article 4.2.2.

Persones destinatàries:
Subjectes passius beneficiaris:

Pel BF1 i BF2 qualsevol persona que realitzi obres subjectes a ICIO i Taxa urbanística en un immoble i sol·liciti l'oportuna llicència o Comunicació Prèvia, de conformitat amb el que preveu l'article 3 de les respectives ordenances fiscals.

Observacions:

Els pagaments de l'ICIO i les taxes s'hauran d'efectuar abans del seu venciment en període voluntari.

Pel que fa al BF1 i BF2 des del servei de Medi Ambient, i si s'escau, també des del servei jurídic, s'informarà sobre l'expedient:

-En cas d'ésser favorable, la Junta de Govern Local aprovarà el benefici fiscal, i es faran totes les notificacions escaients als efectes de devolució d'imports, si s'escau.

-En cas de resultar desfavorable, l'informe proposta serà notificat a l'interessat perquè manifesti el que cregui convenient, i resoltes les al·legacions, es farà Proposta d'aprovació o denegació del benefici fiscal que aprovarà la Junta de Govern Local i serà igualment notificada als efectes oportuns.

Més informació

• Les sol·licituds de benefici fiscal d'obres en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

Tràmits relacionats:
Llicència d'obres
Comunicació prèvia d'obres
Import:
Tràmit subjecte a taxes.

BF1 Ordenança fiscal número 12 Art 4.2.2
BF2 Ordenança fiscal número 5 Art 4.2.2.2
Termini de sol·licitud:

Pel BF1 Les bonificacions han de ser sol·licitades per l'interessat un cop finalitzades les obres i com a màxim en el termini d'un mes, per la qual cosa l'impost de construccions, instal·lació i obres podrà trobar-se liquidat provisionalment abans de l'aprovació de la bonificació.

Pel BF2 El termini per a presentar la sol·licitud del benefici fiscal és des del naixement del fet imposable que fa meritar la liquidació tributària fins el termini de prescripció de la liquidació de la taxa corresponent.

Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop