13 (FUE) Comunicació baixa activitat

13 (FUE) Comunicació baixa activitat


Objecte:
Comunicar el cessament temporal o definitiu d'una activitat (excepte habitatges d'ús turístic).
Persones destinatàries:
El titular de l'activitat o qui legalment el representi.
Requisits previs:

En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la comunicació caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

  •En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la web municipal).

  •En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

  •En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Observacions:

  1. El cessament definitiu de l'activitat comporta la renúncia al dret al seu exercici i arxiu definitiu de les actuacions. Qualsevol activitat que posteriorment es pretengui exercir requerirà l'obtenció de la corresponent llicència d'activitats o efectuar la corresponent comunicació prèvia / declaració responsable per l'exercici d'una activitat.

  El cessament definitiu de l'activitat comporta l'obligació de retirar qualsevol elements publicitari que es refereixi a l'activitat que es cessa.

  2. El cessament temporal de l'activitat no comporta la renúncia al dret al seu exercici. De voler reemprendre l'activitat, caldrà que l'interessat ho comuniqui amb caràcter previ a l'Ajuntament.

  En qualsevol cas, el cessament ininterromput de l'activitat pel temps assenyalat per la normativa que resulti d'aplicació (amb caràcter general l'article 87.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya i, en el cas d'activitats recreatives, d'acord amb l'article 37.1.d) i 37.3 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i les activitats recreatives de Catalunya ) comportarà la declaració de caducitat de la llicència d'activitats atorgada o dels efectes generats amb la comunicació prèvia / declaració responsable que fou presentada, el que comportarà el cessament definitiu amb impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat sense perjudici de què l'interessat pugui sol·licitar i obtenir novament la llicència d'activitats corresponent o efectuar la comunicació prèvia / declaració responsable per a l'inici en l'exercici d'una activitat.

  3. Únicament en cas del cessament definitiu de les activitats de l'annex II i III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), el titular haurà d'acreditar que ha adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es va dur a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim. D'acord amb l'article 66.2 de la LPCAA.


T168 T170 T171
Tràmits relacionats:
Comunicació baixa habitatges d'ús turístic
Import:
Tràmit no subjecte a taxes.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop