00 Assessor de tràmits d'obres

00 Assessor de tràmits d'obres


Objecte:
ASSESSOR DE TRÀMITS D'OBRES (cliqueu el següent enllaç)

Prèviament a la sol·licitud d'una llicència o comunicació prèvia d'obres, cal fer la consulta a l'assessor. El resultat de la consulta porta associat l'enllaç al formulari de tramitació corresponent i la documentació que cal presentar segons el tipus d'obra.

Atenció: Les llicències d'obres situades al terme de Valldoreix, s'han de sol·licitar directament a l'EMD de Valldoreix: www.valldoreix.cat.
Observacions:
• En cas que l'actuació respongui a més d'una definició o tipologia (per exemple, es vol fer una rehabilitació d'un edifici existent i construir una piscina), caldrà fer dues consultes i aportar tota la documentació requerida per cada tipus d'obra que es realitza, de manera que quedi documentat el conjunt de l'actuació.

• En cas que les obres a realitzar corresponguin a més d'un tipus d'obra vinculada a diferents tràmits (comunicació prèvia i llicència), el tràmit a presentar serà sempre el de llicència, amb la documentació dels dos tipus d'obra.

• La documentació a presentar es defineix en tres tipus:
- Documentació comuna (DA): sol·licitud i autorització de representació.
- Documentació bàsica (DB): en funció de les obres caldrà presentar un projecte tècnic, documentació tècnica, una memòria descriptiva, o bé explicació de les obres.
- Documentació complementària (DC): documentació que respon a normatives sectorials, ordenances, autoritzacions d’altres administracions, entre d’altres.

• També disposeu de la Guia de tràmits d'obres, on podeu trobar totes les tipologies d'obra classificades segons uns criteris bàsics.

• ATENCIÓ: La signatura de la sol·licitud no implica la signatura dels documents que s'adjunten.
Tota la documentació tècnica ha d'estar signada prèviament pel tècnic/a redactor.
Import:
Tots els tràmits d'obres són subjectes a taxes i ICIO
Ordenança fiscal número 12 Art 5.2
Ordenança fiscal número 5 Art 5
Tràmits relacionats:
Tràmits d'obres: Llicència d'obres / Comunicació prèvia d'obres

Tràmits urbanístics: Primeres ocupacions / Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals /
Certificat d'alineacions urbanístiques / Certificat de règim urbanístic / Dret de tanteig i retracte

Ocupació de via pública: Comunicació de sacs de runes o contenidors / Reserva especial d'estacionament per càrrega i descàrrega per obres / Gual provisional d'obra / Ocupació de via pública

Clavegueram: Connexió al clavegueram / Consultes de dades de clavegueram

Llicència de gual

Aportació de documentació a un expedient existent

Inscripció al registre de representacions i apoderaments (Representa)

Top