00 Guia de tràmits d'obres

00 Guia de tràmits d'obres


Objecte:
A partir del proper 19/03/2018 les comunicacions prèvies i llicències d'obres particulars es tramitaran en base a la següent guia (les llicències d'obres situades al terme de Valldoreix, s'han de demanar a l'EMD de Valldoreix)

Aquesta guia vol ser una ajuda a l'hora de sol·licitar una llicència d'obres o una comunicació prèvia.
Podeu trobar-hi totes les tipologies d'obra classificades segons uns criteris bàsics.
Escolliu la tipologia que més s'ajusti a l'actuació que voleu realitzar i podreu veure la documentació a aportar, així com tramitar la sol·licitud corresponent:

OBRES D'EDIFICACIÓ O INSTAL·LACIONS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (veure enllaç)

ENDERROCS (veure enllaç)

OBRES A L'INTERIOR DE L'EDIFICI (habitatges, locals,...)OBRES A L'EXTERIOR DE L'EDIFICI (jardins, façanes, bastides...)


ACTUACIONS SENSE OBRES (tràmits urbanístics)


ALTRES

Observacions:

Per tal que el tràmit de sol·licitud de llicències d'obres o comunicació prèvia es realitzi correctament, cal que la documentació que es presenta segueixi els següents criteris: Criteris de presentació

És important seguir les indicacions que s'especifiquen al detall de documentació per a cada tipologia d'obres. En cas que l'actuació que es vol fer respongui a més d'una definició o tipologia, s'haurà d'aportar tota la documentació requerida per als diferents tipus d'obra que es realitzen, de manera que quedi reflectit el conjunt de l'actuació.
En cas que les obres a realitzar corresponguin a diverses actuacions que es classifiquin com a comunicació prèvia i llicència, el tràmit a realitzar serà el de llicència.

Requisits previs:

En cas que la parcel·la objecte de les obres tingui arbres existents, pot ser que un d'aquests arbres assoleixi la condició d'arbre exemplar i d'especial interès i d'acord amb l'article 24.5 de la Modificació de les ordenances e l'Edificació en l'Àmbit de Sant Cugat, s'haurà de mantenir i en la seva ubicació existent, sempre i quan sigui materialitzable el sostre de la parcel·la en qüestió.

Per tal de poder determinar si la parcel·la objecte de les obres té arbres exemplars caldrà sol·licitar l'informe previ al Servei de Parcs i Jardins a través del correu electrònic paisatge@santcugat.cat. Aquest informe no és preceptiu de cara a la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia.

Import:
Tots els tràmits d'obres són subjectes a taxes
Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 Grup 2
Ordenança fiscal número 5 Art 5

En el document adjunt trobareu les taxes segons tipologia d'obra per a les Comunicacions prèvies.
Guia de taxes

Tràmits relacionats:
• Tràmits d'obres: Llicència d'obres / Comunicació prèvia d'obres / Comunicació prèvia d'obres en locals

• Tràmits urbanístics: Primeres ocupacions / Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals

• Ocupació de via pública: Comunicació de sacs de runes o contenidors / Reserva especial d'estacionament per càrrega i descàrrega per obres / Gual provisional d'obra

• Clavegueram: Connexió al clavegueram / Consultes de dades de clavegueram

Llicència de gual

Top