00 Guia de tràmits d'obres

00 Guia de tràmits d'obres


Objecte:
Les comunicacions prèvies i llicències d'obres particulars es tramitaran en base a la següent guia (les llicències d'obres situades al terme de Valldoreix, s'han de demanar a l'EMD de Valldoreix)

Aquesta guia vol ser una ajuda a l'hora de sol·licitar una llicència d'obres o una comunicació prèvia.
Podeu trobar-hi totes les tipologies d'obra classificades segons uns criteris bàsics.
Escolliu la tipologia que més s'ajusti a l'actuació que voleu realitzar i podreu veure la documentació a aportar, així com tramitar la sol·licitud corresponent:

OBRES D'EDIFICACIÓ DE NOVA CONSTRUCCIÓ (veure enllaç)

ENDERROCS (veure enllaç)

OBRES A L'INTERIOR DE L'EDIFICI (habitatges, locals,...)OBRES A L'EXTERIOR DE L'EDIFICI (jardins, façanes, bastides...)


ALTRES ACTUACIONS AMB OBRES (veure enllaç)


ACTUACIONS SENSE OBRES (veure enllaç)


TRÀMITS PREVIS A UNA LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ PRÈVIA


TRÀMITS VINCULATS A UNA LLICÈNCIA / COMUNICACIÓ PRÈVIA (veure enllaç)
Observacions:

La guia de tràmits pretén aportar tota la informació necessària als tècnic i als promotors mitjançant nombrosos links que detallen la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud. La guia de tràmits consta d’entrades diferents per tipologia d’obra, buscant formes de descriure les obres de maneres diferents i amb llenguatge no tant tècnic.


Aquests links et porten a un PDF específic per cada tipologia d’obra que a part d’especificar la documentació que cal aportar, orienten detalladament els aspectes normatius que poden ser d’aplicació dins el municipi.


Per a la sol·licitud de llicències o comunicació prèvia es requereix 3 tipus de documentació:  1. Documentació comuna(DA) corresponent a la sol·licitud del títol habilitant així  com l’autorització de representació envers al titular de la sol·licitud..

  2. Documentació bàsica (DB) corresponent al cos de la sol·licitud i per tant necessària  d’acord amb els articles 33 i 36 del decret 64/2014 ,de 13 de maig, del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU). Aquesta pot ser un projecte tècnic (P) o bé una documentació diferenciada en graus en funció de les obres; documentació tècnica (D1), una memòria valorada (D2), o bé explicació de les obres (D3). 

  3. Documentació complementària (DC) a la documentació bàsica. Aquesta és igualment necessària i es detalla en cada tipologia d’obra, però respon a normatives sectorials, ordenances, autoritzacions d’altres administracions, entre d’altres.


És important seguir les indicacions que s'especifiquen al detall de documentació per a cada tipologia d'obra. En cas que l'actuació  respongui a més d'una definició o tipologia, s'haurà d'aportar tota la documentació requerida per cada tipus d'obra que es realitza, de manera que quedi documentat el conjunt de l'actuació.


En cas que les obres a realitzar corresponguin a dos tràmits diferents, com podria ser una comunicació prèvia (reparar una façana) o una llicència ( utilitzar una bastida que ocupar l’espai públic) el tràmit a presentar serà sempre el de llicència, amb la documentació dels dos tràmits.


D’altra banda es crea una guia de criteris de presentació d’acord amb la normativa vigent i seguint els col·legis professionals que pretén informar als tècnics com s’ha de presentar tota aquest documentació i facilitar la tramitació telemàtica dels expedients. Per tal que el tràmit de sol·licitud de llicències d'obres o comunicació prèvia es realitzi correctament, cal que la documentació que es presenta segueixi els següents criteris esmentats, així com els PDF, constin dels marcadors que s’especifiquen en cada detall de documentació.

Requisits previs:

En cas que la parcel·la objecte de les obres tingui arbres existents, pot ser que un d'aquests arbres assoleixi la condició d'arbre exemplar i d'especial interès i d'acord amb l'article 24.5 de la Modificació de les ordenances e l'Edificació en l'Àmbit de Sant Cugat, s'haurà de mantenir i en la seva ubicació existent, sempre i quan sigui materialitzable el sostre de la parcel·la en qüestió.

Per tal de poder determinar si la parcel·la objecte de les obres té arbres exemplars caldrà sol·licitar l'informe previ al Servei de Parcs i Jardins a través del correu electrònic paisatge@santcugat.cat. Aquest informe no és preceptiu de cara a la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia.

Import:
Tots els tràmits d'obres són subjectes a taxes
Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 Grup 2
Ordenança fiscal número 5 Art 5
Tràmits relacionats:
• Tràmits d'obres: Llicència d'obres / Comunicació prèvia d'obres / Comunicació prèvia d'obres en locals

• Tràmits urbanístics: Primeres ocupacions / Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals / Dret de tanteig i retracte

• Ocupació de via pública: Comunicació de sacs de runes o contenidors / Reserva especial d'estacionament per càrrega i descàrrega per obres / Gual provisional d'obra

• Clavegueram: Connexió al clavegueram / Consultes de dades de clavegueram

Llicència de gual

Aportació de documentació a un expedient existent

Top