Autorització d'accés a l'àrea de vianants

Autorització d'accés a l'àrea de vianants


Objecte:
Sol·licitud d'autorització per accedir a l'àrea de vianants. Les autoritzacions són per a una zona en concret dins de l'àrea de vianants.

L'accés a l'àrea de vianants estarà permès únicament a:

• Als aparcaments privats
• Als veïns, amb temps màxim de parada de 20 minuts
• Als serveis de taxi, d'emergències i persones amb targeta de mobilitat reduïda
• Als vehicles per accions especials (mudances, obres, etc.) prèvia comunicació a Via pública (consulteu el tràmit de Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa).
Persones destinatàries:
1. Persones empadronades a domicilis dels carrers dins l'àrea delimitada segons plànols. Es podrà autoritzar un màxim de 4 matrícules per domicili.

2. Propietaris de places d'aparcament dels carrers dins l'àrea delimitada segons plànols. Pel que fa als llogaters de places d'aparcament, les autoritzacions les haurà de tramitar el propietari de la plaça d'aparcament. S'autoritzarà un màxim de 4 vehicles per plaça d'aparcament.

3. Residents no empadronats a dins del'àrea, però que puguin acreditar la seva residència amb el contracte de lloguer o rebuts de consums de subministres bàsics al seu nom (aigua, llum o gas).
Requisits previs:
Residir o bé ser propietari o usuari d'una plaça d'aparcament situada dins l'àrea de vianants.
Observacions:
Si un cotxe o una moto accedeix a l'àrea de vianants sense estar-hi autoritzat, serà sancionat.

• Per comprovar si la vostra matrícula està autoritzada, consulteu el següent enllaç

L'activació de l'autorització serà efectiva aproximadament en el termini d'una setmana, sempre que es compleixin els requisits per a la seva obtenció. Si, passat aquest termini, en accedir a la zona de vianants que us correspon, el semàfor no canvia a groc intermitent, caldrà contactar amb el centre de control a través de l'intèrfon, per verificar les dades o posició del vehicle..

• En qualsevol altre cas, l'expedient de sol·licitud, juntament amb tota la documentació que acrediti la demanda, es traslladarà a l'Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat, pel seu estudi i valoració i si escau l'autorització. Un cop resolt es notificarà a l'interessat la decisió.

• Per casos urgents que es puguin presentar, es faran unes autoritzacions especials que tindran un període de vigència prefixat (10 dies)

Horaris
HORARIS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
De dilluns a diumenge i festius
7 a 10.30 h
14 a 16.30 h
20.30 a 22 h

HORARI RESTRINGIT (només poden entrar les matrícules autoritzades)
De dilluns a diumenge i festius
10.30 a 14 h
16.30 a 20.30 h
22 a 7 h

Com funciona?
L'accés a l'àrea de vianants, en l'horari regulat pels semàfors, funcionarà de la forma següent:

    1. Els vehicles que vulguin entrar a un carrer amb accés restringit s’hauran d’aturar abans del semàfor
    2. Una càmera llegirà la matrícula de la part posterior del cotxe o moto i la comprovarà a la base de dades
    3. Si la matrícula està autoritzada, el semàfor li donarà pas canviant de vermell a ambre (taronja) intermitent
    4. Un cop dins de la zona de vianants, els vehicles disposen d’un màxim de 20 minuts per estacionar.

Per a possibles incidències, es manté l’intèrfon amb el centre de control.

Fora d'aquestes franges horàries, tot i que els semàfors no estiguin en vermell i les pilones continuïn abaixades, l'accés és també prohibit excepte per als vehicles autoritzats.

T150
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top