Autorització d'accés al centre de vianants

Autorització d'accés al centre de vianants


Objecte:
Sol·licitud d'autorització per accedir al centre de vianants. Les autoritzacions són per a una zona en concret dins del centre de vianants.

L'accés al centre de vianants estarà permès únicament a:

• Als aparcaments privats
• Als veïns, amb temps màxim de parada de 20 minuts
• Als serveis de taxi, d'emergències i persones amb targeta de mobilitat reduïda
• Als vehicles per accions especials (mudances, obres, etc.) prèvia sol·licitud d'autorització a la policia local
Persones destinatàries:
1. Persones empadronades a domicilis dels carrers dins la zona delimitada segons plànols. Es podrà autoritzar un màxim de 4 matrícules per domicili.

2. Propietaris de places d'aparcament dels carrers dins la zona delimitada segons plànols. Pel que fa als llogaters de places d'aparcament, les autoritzacions les haurà de tramitar el propietari de la plaça d'aparcament. S'autoritzarà un màxim de 4 vehicles per plaça d'aparcament.

3. Residents no empadronats a dins de la zona, però que puguin acreditar la seva residència amb el contracte de lloguer o rebuts de consums al seu nom.
Requisits previs:
Residir o bé ser propietari o usuari d'una plaça d'aparcament situada dins el centre de vianants.
Observacions:
Si un cotxe o una moto accedeix a qualsevol de les zones sense estar-hi autoritzat, serà sancionat.

• Per comprovar si la vostra matrícula està autoritzada, consulteu el següent enllaç

• L'activació de l'autorització serà efectiva en el termini màxim de 3 dies (dies laborables), sempre i quan s'acompleixin els requisits per a la seva obtenció


• En qualsevol altre cas, l'expedient de sol·licitud, juntament amb tota la documentació que acrediti la demanda, es traslladarà a l'Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat, pel seu estudi i valoració i si escau l'autorització. Un cop resolt es notificarà a l'interessat la decisió.

• Per casos urgents que es puguin presentar, es faran unes autoritzacions especials que tindran un període de vigència prefixat (10 dies)

Horaris
HORARI RESTRINGIT: PAS PERMÈS NOMÉS A AUTORITZATS:
• De dilluns a dissabte: matins de 10:30 a 14:00 hores i tardes de 16:30 a 20:30 hores
• Tots els dies de 22:00 a 7:00 hores

HORARIS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA:
• De dilluns a dissabte: de 7:00 a 10:30 hores de 14:00 a 16:30 hores de 20:30 a 22:00 hores
• Diumenges i festius: de 7:00 a 10:30 hores de 20:30 a 22:00 hores

Com funciona?
L'accés al centre de vianants, en l'horari regulat pels semàfors, funcionarà de la forma següent:

    1. Els vehicles que vulguin entrar a un carrer amb accés restringit s’hauran d’aturar abans del semàfor
    2. Una càmera llegirà la matrícula de la part posterior del cotxe o moto i la comprovarà a la base de dades
    3. Si la matrícula està autoritzada, el semàfor li donarà pas canviant de vermell a ambre (taronja) intermitent
    4. Un cop dins de la zona de vianants, els vehicles disposen d’un màxim de 20 minuts per estacionar.

Per a possibles incidències, es manté l’intèrfon amb el centre de control. L'horari dels semàfors és:
• De dilluns a dissabte: de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
• Diumenges i festius: de 10.30 a 20.30 h
• Tots els dies: de 22 a 07 h

Fora d'aquestes franges horàries, tot i que els semàfors no estiguin en vermell i les pilones continuïn abaixades, l'accés és també prohibit excepte per als vehicles autoritzats.

T150
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop