05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals

05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals


Objecte:
Consisteix en sol·licitar davant de l'Ajuntament la llicència de parcel·lació o el certificat d'innecessarietat de parcel·lació en el seu cas, així com la llicència per la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

Tipus d'autoritzacions

    • U01 Parcel·lacions o innecessarietat de parcel·lació

    • U02 Divisió horitzontal.


El règim de divisió de terrenys es troba regulat als articles 191 a 196 del TRLUC, i 17 a 29 del RPLU. Els actes de divisió / segregació de terrenys que requereixen de fiscalització prèvia per part de l'Ajuntament es resoldran, si procedeix, amb l'atorgament de la llicència urbanística de parcel·lació o amb la declaració de la seva innecessarietat. En d'altre cas l'Ajuntament manifestarà la disconformitat amb el règim de divisió de terrenys.

U01 LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA. (article 191 TRLU) s'entén per parcel·lació urbanística, pel que es requerirà llicència urbanística de parcel·lació, les següents actuacions:
a) Tota DIVISIÓ simultània o segregació successiva de terrenys EN DOS O MÉS LOTS en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d'aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l'edificabilitat descrita per l'operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d'edificacions o d'instal·lacions per destinar-les a usos urbans.
b) Tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades per la lletra a en què, sense divisió o segregació de finques, s'alienin o s'arrendin parts indivisibles d'una finca determinada, amb la incorporació del dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
c) La constitució d'associacions o societats en les quals la qualitat d'ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d'utilització exclusiva a què es refereix la lletra b.

Tota parcel·lació urbanística ha d'ésser objecte de llicència, llevat de la continguda en el projecte de reparcel·lació i d'altres excepcions regulades per reglament, com és el cas de:

U01 DECLARACIÓ INNECESSARIA DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ. Qualsevol modificació de la parcel·lació existent que no impliqui la generació d'una nova entitat o parcel·la, d'acord amb l'article 192 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC).

U02 LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL. Llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i per a la formalització d'altres operacions jurídiques. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les places d'aparcament i els trasters només s'han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d'edificació regulen el seu nombre o dimensió.
Persones destinatàries:
La tramitarà preferentment la persona, física o jurídica, titular.
Requisits previs:
En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular comunicacions caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret.

• En el cas de persones físiques, es posa a disposició dels interessats el formulari "autorització atorgament de representació", que haurà de presentar-se degudament emplenat i signat pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

• Cas de persones jurídiques, representades per persona física, als efectes d'acreditar la representació caldrà aportar còpia d'aquelles escriptures que acreditin la condició de legal representant de la societat, amb facultats per actuar en nom i representació de la societat, amb aportació de còpia del document d'identitat de la persona física que representi la societat i còpia del document d'identificació fiscal de la societat.

• En el cas de Comunitats de Propietaris, als efectes d'acreditar la representació, caldrà aportar còpia de l'acta de la reunió de la Comunitat per la qual es comprovi el nomenament de la persona com a President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Observacions:
• Les sol·licituds d'aquest tipus de llicències en parcel·les o edificacions situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat municipal descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers.

T129
Tràmits relacionats:
Llicència d'obres

Comunicació prèvia d'obres

Comunicació prèvia d'obres en locals

Primeres ocupacions
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 Punt 2
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top