05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals

05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals


Objecte:
Consisteix en sol·licitar davant de l'Ajuntament la llicència de parcel·lació o el certificat d'innecessarietat de parcel·lació en el seu cas, així com la llicència per la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

Tipus d'autoritzacions

    • U01 Parcel·lacions.

    • U02 Divisió horitzontal.

Persones destinatàries:
La tramitarà preferentment la persona, física o jurídica, titular.
Requisits previs:
En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular comunicacions caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret.

• En el cas de persones físiques, es posa a disposició dels interessats el formulari "autorització atorgament de representació", que haurà de presentar-se degudament emplenat i signat pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

• Cas de persones jurídiques, representades per persona física, als efectes d'acreditar la representació caldrà aportar còpia d'aquelles escriptures que acreditin la condició de legal representant de la societat, amb facultats per actuar en nom i representació de la societat, amb aportació de còpia del document d'identitat de la persona física que representi la societat i còpia del document d'identificació fiscal de la societat.

• En el cas de Comunitats de Propietaris, als efectes d'acreditar la representació, caldrà aportar còpia de l'acta de la reunió de la Comunitat per la qual es comprovi el nomenament de la persona com a President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Observacions:
• Les sol·licituds d'aquest tipus de llicències en parcel·les o edificacions situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

T129
Tràmits relacionats:
Llicència d'obres

Comunicació prèvia d'obres

Comunicació prèvia d'obres en locals

Primeres ocupacions
Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 Ap. 4.9
Ordenança fiscal número 5 Art. 5
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop