04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis

04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis


Objecte:
Consisteix en:

    P1 Efectuar la COMUNICACIÓ PRÈVIA de primera utilització i ocupació TOTAL dels edificis.

    P2 Sol·licitar davant de l'Ajuntament la LLICÈNCIA URBANÍSTICA de primera utilització i ocupació PARCIAL dels edificis (referida a parts d'edificació independents que hagin estat objecte d'un projecte d'obres independent o quan s'hagi previst al propi projecte l'execució de les obres per fases d'acord amb unitat d'obres també independents).
Persones destinatàries:
El titular de la llicència d'obres vinculada per la qual es sol·licita o comunica la primera ocupació.
Requisits previs:
En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular comunicacions caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret.

• En el cas de persones físiques, es posa a disposició dels interessats el formulari "autorització atorgament de representació", que haurà de presentar-se degudament emplenat i signat pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

• Cas de persones jurídiques, representades per persona física, als efectes d'acreditar la representació caldrà aportar còpia d'aquelles escriptures que acreditin la condició de legal representant de la societat, amb facultats per actuar en nom i representació de la societat, amb aportació de còpia del document d'identitat de la persona física que representi la societat i còpia del document d'identificació fiscal de la societat.

• En el cas de Comunitats de Propietaris, als efectes d'acreditar la representació, caldrà aportar còpia de l'acta de la reunió de la Comunitat per la qual es comprovi el nomenament de la persona com a President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Observacions:
T226
Tràmits relacionats:
Llicència d'obres
Comunicació prèvia d'obres
Comunicació prèvia d'obres en locals
Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals
Connexió al clavegueram
Llicència de gual
Import:
Tràmit subjecte a taxes. S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d'obres en la data de sol·licitud de la 1a. ocupació que correspongui a l'obra realitzada.
Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 Punt 3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top