01 Comunicació prèvia d'obres

01 Comunicació prèvia d'obres


Objecte:
Consisteix en posar en coneixement de l'Ajuntament la realització d'alguna de les següents actuacions en sòl urbà (excepte en obres interiors en locals, donat que hi ha un procediment específic per aquests casos): 

Obres en l'interior d'edificis


 • (C00) Reformes interiors que comportin canvis de distribució amb AFECTACIÓ ESTRUCTURAL PUNTUAL (en els àmbits tipològics A, B, C i en els edifici construïts a l'any 1970 o anteriors on l'àmbit tipològic sigui D, aquestes obres es tramitaran com a autorització).

 • (C01) Reformes interiors que comportin canvis de distribució SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL (en els àmbits tipològics A, B, C i en els edifici construïts a l'any 1970 o anteriors on l'àmbit tipològic sigui D, aquestes obres es tramitaran com a autorització).

 • (C02) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre) sense afectació estructural ni modificació de la distribució en edificis AMB catalogació genèrica o específica, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de la protecció. 

 • (C03) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre) sense afectació estructural ni modificació de la distribució en edificis SENSE catalogació genèrica o específica.

Obres a l'exterior dels edificis (façanes, jardins, etc)


 • (C04) Construcció de piscines.

 • (C05) Instal·lació de pèrgoles o enderroc de construccions auxiliars d'una planta, d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, que no suposin l'elaboració d'un projecte tècnic, d'acord amb la llei d'ordenació de l'edificació.

 • (C06) Obres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes inclinades sense ocupació d'espai públic, ni afectació d'elements catalogats per alçades superiors a 6 metres. (en els àmbits tipològics A, B, C i en els edifici construïts a l'any 1970 o anteriors on l'àmbit tipològic sigui D, aquestes obres es tramitaran com a autorització).

 • (C07) Obres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes inclinades sense ocupació d'espai públic, ni afectació d'elements catalogats per alçades inferiors o iguals a 6 metres. (en els àmbits tipològics A, B, C i en els edifici construïts a l'any 1970 o anteriors on l'àmbit tipològic sigui D, aquestes obres es tramitaran com a autorització).

 • (C08) Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes; reparació de terrats sense afectació estructural. (en els àmbits tipològics A, B, C i en els edifici construïts a l'any 1970 o anteriors on l'àmbit tipològic sigui D, aquestes obres es tramitaran com a autorització).

 • (C09) Actuacions d'adecuació en espais lliures de la parcel·la que no impliquin modificació topogràfica, ni tala d'arbres, ni destrucció de jardins existents, ni modificació de tanques.

 • (C10) Construcció o modificació de tanques de solar, sempre que no comporti ocupació d’espai públic. 

 • (C11) Construcció o modificació de murs perimetrals amb contenció en edificació aïllada que facin front a carrer, sense afectació de vialitat i sense modificació del terreny natural, sempre que no comporti ocupació d'espai públic.

 • (C12) Col·locació de rètols a les cobertes dels edificis i en façanes i els altres previstos a l’Ordenança Municipal de Publicitat. 

 • (C13) Col·locació de cartelleres publicitàries previstes a l'Ordenança Municipal de Publicitat.

Mitjans auxiliars de la construcció o instal·lació d'elements auxiliars d'obres


 • (C14) Instal·lació de mitjans auxiliars de la construcció d’obres (bastides, casetes provisionals d'obra, muntacàrregues, sitges, aparells elevadors), sempre que no comportin ocupació d’espai públic. 

 • (C15)Construcció de tanques provisionals de protecció d'obres de solars, sempre que no comporti ocupació d'espai de domini públic. 

 • (C16) Execució de cales, pous i/o sondeigs previs.

Sistemes de condicionament i instal·lacions (energia, aigua, sanejament...) 


 • (C17) Instal·lació o reparació/substitució de serveis de subministrament d'energia RENOVABLE, d'aigua i/o de sanejament amb millores per al seu estalvi (com per exemple equips de captació d'energia o equips de depuració d'aigües grises) i/o instal·lació de recàrrega vehicles elèctrics.

  Si voleu sol·licitar els beneficis fiscals per a aquesta actuació en edificis existents cal fer-ho des del Tràmit específic

 • (C18) Instal·lació o reparació/substitució de serveis de subministrament d'energia NO RENOVABLE (com equips d'aire condicionat, calderes de combustió en àmbit domèstic o claveguerons ).

Actuacions d'urgència


 • (C20) Actuacions d'urgència de reforç estructural de caràcter provisional fins a la intervenció definitiva (apuntalar); Actuacions d'urgència de protecció de façanes, mitgeres i d'altres elements constructius.

Altres.


 • (C21) Legalitzacions d'actuacions que corresponguin a aquest tràmit T225 ( règim de comunicació prèvia).

 • (C22) Modificacions no substancials de la llicència d'obra d'acord amb l'article 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular comunicacions caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret.

• En el cas de persones físiques, es posa a disposició dels interessats el formulari "autorització atorgament de representació", que haurà de presentar-se degudament emplenat i signat pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

• Cas de persones jurídiques, representades per persona física, als efectes d'acreditar la representació caldrà aportar còpia d'aquelles escriptures que acreditin la condició de legal representant de la societat, amb facultats per actuar en nom i representació de la societat, amb aportació de còpia del document d'identitat de la persona física que representi la societat i còpia del document d'identificació fiscal de la societat.

• En el cas de Comunitats de Propietaris, als efectes d'acreditar la representació, caldrà aportar còpia de l'acta de la reunió de la Comunitat per la qual es comprovi el nomenament de la persona com a President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Observacions:

Les comunicacions d'obres en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat municipal descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers.

• La presentació de la comunicació prèvia d'obres junt amb la documentació preceptiva definida als documents de "Detall de documentació a aportar", habiliten a la persona interessada, amb caràcter general, a executar l'acte de què es tracti. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per comunicat respecte de l'actuació urbanística que es proposa.
En cap cas podrà executar-se l'actuació comunicada si la comunicació prèvia no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la comunicació prèvia efectuada i advertint de la impossibilitat de dur a terme l'acte comunicat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

• Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:

  A. Certificat de compatibilitat urbanística. Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes)

  B. Obtenir-lo a través de l'oficina d'atenció a l'empresa.


• En el següent enllaç Geoportal planejament podeu consultar si l'edificació i/o les obres:

  A. Es troben en zona de domini públic hidràulic o zona de policia de lleres, pel que necessitaran autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

  B. Es troben en zona d'afectació de carreteres o ferrocarrils, pel que necessitaran l'autorització dels Serveis Territorials competents.

  C. Podeu comprovar si les obres es situen en zona d'afectació de l'aeroport pel que necessitaran l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), en els següents enllaços:
  Zona centre afectació aeroport
  Zona nord afectació aeroport


• En el següent enllaç Plànol de catàleg podeu consultar si l'edificació i/o les obres es troben catalogades.

T225

Tràmits relacionats:
Llicència d'obres / Comunicació prèvia d'obres en locals / Primeres ocupacions / Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals / Comunicació de sacs de runes / Connexió al clavegueram / Llicència de gual
Import:
Tràmit subjecte a taxes i impostos (es cobraran dos imports corresponents a cada un d'aquests conceptes):

• Taxa serveis urbanístics: Ordenança fiscal número 12 Art 5.2
En cas que les obres impliquin diferents supòsits, la taxa correspondrà al valor més alt.

• Impost sobre la Construcció i Instal·lacions de l'Obra (ICIO): Ordenança fiscal número 5 Art 5
L'ICIO correspon al 4% del Pressupost d'execució material (PEM). El PEM és el pressupost que inclou les despeses del cost directe, és a dir, la suma dels preus de mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars, sense incloure el 13% de les despeses generals d'empreses, ni el 6% del benefici industrial i tampoc l'IVA.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top