Sol·licitud acreditació per la bonificació del rebut de l'aigua

Sol·licitud acreditació per la bonificació del rebut de l'aigua


Objecte:
Per poder sol·licitar l'ajut previst pel Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar per facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua, (segons l'OMS consum per cobrir les necessitats bàsiques estimat en 100 litres per persona i dia), i dirigit a les famílies amb greus dificultats econòmiques, cal prèviament la valoració de la necessitat per part dels Serveis Socials municipals.
Persones destinatàries:
Dirigit a les famílies amb greus dificultats econòmiques
Requisits previs:
1. El perceptor ha de ser titular del contracte de subministrament d'aigua potable d'ús domèstic pel que es demana l'ajuda.
2. El contracte amb Sorea ha d'estar en vigor i ha de correspondre al contracte del seu habitatge habitual.
3. S'ha d'acreditar mitjançant document expedit per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el dret a la percepció de l'ajut.
Observacions:
• L'ajuda s'ha estimat en base a una vivenda amb un consum de 9m3 al mes, per un període de sis mesos. Suposa una bonificació a aplicar exclusivament al pagament de la quota de servei i al consum de les properes factures d'aigua, valorada en 72€ per l'esmentat període, no sent d'aplicació als tributs associats al consum de l'aigua(cànon d'aigua, taxa de clavegueram, TMTR, IVA) ni a d'altres conceptes inclosos en la factura.

• Aquestes ajudes són compatibles amb d'altres que hagin estat atorgades per altres organismes.

P248
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop