02 Comunicació prèvia d'obres en locals

02 Comunicació prèvia d'obres en locals


Objecte:

Consisteix en posar en coneixement de l'Ajuntament la realització d'obres en un local, on posteriorment a través d'una comunicació prèvia s'iniciarà l'exercici d'una activitat innòcua o de baix risc (activitats compreses a la LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica) i que principalment són:

Comunicació inicial amb certificat tècnic:
• Botigues iguals o menors de 120 m2
• Oficines iguals o menors de 500 m2

Comunicació inicial amb projecte i certificat tècnic:
• Botigues majors de 120 m2
• Oficines majors de 500 m2
• Bars i Restaurants


ACTUACIONS:

Obres a l'interior de locals: Obres d'adequació a l'interior de locals que no comportin un projecte tècnic (sense afectació estructural, ni ampliació de volum o sostre, ni canvi de l'ús característic de l'edifici)

  • (CP01) Reformes interiors que comportin canvis de distribució (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització)

  • (CP02) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre) que no comportin modificació de la distribució en edificis SENSE catalogació genèrica o específica.

  • (CP03) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre) que no comportin modificació de la distribució en edificis AMB catalogació genèrica o específica, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de la protecció.


Les obres amb inici d'activitat CP4, CP5 i CP6 queden anul·lades per la nova Llei de Facilitació de l'activitat econòmica 18/2020. Així doncs, l'obra i l'activitat no es poden tramitar conjuntament, ja que tenen terminis de realització diferents.

Rètols o altres

  • (CP07) Instal·lació d’elements identificadors de locals (rètols, tendals i els altres previstos a l’Ordenança Municipal de Publicitat) o instal·lació d'aire condicionat al local


Legalitzacions

  • (CP08) Legalitzacions d'actuacions que corresponguin a aquest tràmit T131 (règim de comunicació prèvia d'obres en locals)

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:
En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular comunicacions caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret.

• En el cas de persones físiques, es posa a disposició dels interessats el formulari "autorització atorgament de representació", que haurà de presentar-se degudament emplenat i signat pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

• Cas de persones jurídiques, representades per persona física, als efectes d'acreditar la representació caldrà aportar còpia d'aquelles escriptures que acreditin la condició de legal representant de la societat, amb facultats per actuar en nom i representació de la societat, amb aportació de còpia del document d'identitat de la persona física que representi la societat i còpia del document d'identificació fiscal de la societat.

• En el cas de Comunitats de Propietaris, als efectes d'acreditar la representació, caldrà aportar còpia de l'acta de la reunió de la Comunitat per la qual es comprovi el nomenament de la persona com a President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Observacions:

Les comunicacions d'obres en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat municipal descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers.

• La presentació de la comunicació prèvia d'obres junt amb la documentació preceptiva definida als documents de "Detall de documentació a aportar", habiliten a la persona interessada, amb caràcter general, a executar l'acte de què es tracti. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per comunicat respecte de l'actuació urbanística que es proposa.
En cap cas podrà executar-se l'actuació comunicada si la comunicació prèvia no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la comunicació prèvia efectuada i advertint de la impossibilitat de dur a terme l'acte comunicat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

• Un cop efectuat el tràmit, i sempre que s'hagi aportat tota la documentació necessària, rebreu un Comunicat per part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès on s'especifiquen les condicions a les que l'actuació queda subjecta. La recepció d'aquest Comunicat habilita l'inici les obres, sense perjudici de posteriors requeriments que pugui realitzar l'administració local.

• Prèviament a la sol·licitud, cal comprovar la compatibilitat urbanística de l'activitat proposada amb els usos permesos pel planejament vigent. Podeu comprovar/ sol·licitar la compatibilitat urbanística a través dels següents mitjans:

  A. Certificat de compatibilitat urbanística. Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes)

  B. Assessorament a través de l'oficina d'atenció a l'empresa (podeu demanar cita a oae@santcugat.cat)


• En el següent enllaç Plànol de catàleg podeu consultar si l'edificació i/o les obres es troben catalogades.

• Les obres que es demanin a través de comunicació prèvia estaran subjectes a les següents condicions

• Per tal que el tràmit de sol·licitud de llicències d'obres o comunicació prèvia es realitzi correctament, cal que la documentació que es presenta segueixi els següents criteris: Criteris de presentació

T131

Import:
Tràmit subjecte a taxes i impostos (es cobraran dos imports corresponents a cada un d'aquests conceptes):

• Taxa serveis urbanístics: Ordenança fiscal número 12 Art 5.2
En cas que les obres impliquin diferents supòsits, la taxa correspondrà al valor més alt.

• Impost sobre la Construcció i Instal·lacions de l'Obra (ICIO): Ordenança fiscal número 5 Art 5
L'ICIO correspon al 4% del Pressupost d'execució material (PEM). El PEM és el pressupost que inclou les despeses del cost directe, és a dir, la suma dels preus de mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars, sense incloure el 13% de les despeses generals d'empreses, ni el 6% del benefici industrial i tampoc l'IVA.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Tràmits relacionats:
Llicència d'obres
Comunicació prèvia d'obres
Primeres ocupacions
Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals
Comunicació de sacs de runes
Connexió al clavegueram
Llicència de gual
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top