03 Llicències d'obres

03 Llicències d'obres


Objecte:
Consisteix en sol·licitar davant de l'Ajuntament la llicència urbanística corresponent a qualsevol de les obres que es detallen a continuació:

Obres d'edificació de nova construcció i enderrocs


 • L01(A) Obres de nova construcció que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

 • L02(B) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents (oficina de vendes de promocions d'habitatges, barracons, quioscos, construccions auxiliars, etc), de caràcter no residencial dins de parcel·les privades.

 • L03(A) Enderrocs totals o parcials de les edificacions que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

Obres amb canvi d'ús


 • L04(A) Obres que comportin un canvi d'ús a residencial. 

 • L05(A) Reforma o rehabilitació amb modificació de l'ús principal de l'edifici.

Instal·lació d'elements publicitaris.


 • L06(B) Instal·lació d'elements publicitaris no previstos en l'Ordenança Municipal de Publicitat i/o que requereixin d'informe pertinent de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i Protecció del Paisatge Urbà.

Obres de reforma, consolidació o rehabilitació d'edificis


 • L07(B) Intervenció que afecti únicament els fonaments o l'estructura de l'edifici. 

 • L08(A) Intervenció global en l'edifici que produeixin una variació de la composició general exterior de l'edifici.

 • L09(B) Obres per a la instal·lació d'ascensor.

 • L10(A) Obres que comportin increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent. 

 • L11(A) Modificació de volum o sostre edificable en edificis existents (que no comportin fonamentacions).

 • L12(B) Obres de reforma o rehabilitació d'entitats edificades que afectin l'estructura o els fonaments i/o la coberta i/o la façana sense variació de volum ni sostre. 

 • L13(B) Canvi de coberta inclinada a terrassa o terrat i a l'inrevés.

Obres en edificis amb catalogació específica o genèrica


 • L14(A)Obres de rehabilitació que tinguin caràcter d'intervenció total en edificis o bé obres de caràcter parcial que comportin una actualització o per donar un nou ús a l'edifici ( façanes i/o distribucions interiors) amb catalogació específica (tipus A, B, C) i /o genèrica (tipus D només per edificis anteriors al 1970)

 • L15(B) Obres de rehabilitació de façanes i/o cobertes que tinguin caràcter d'intervenció total en edificis amb catalogació específica (tipus A, B, C) i/o genèrica (tipus D només per edificis anteriors al 1970) o bé obres de caràcter parcial que afectin als elements identificats com a objecte de la protecció .

 • L16(B) OObres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes (execució i/o reparació d'arrebossats, d'aplacats i/o pintats en edifici) i/o execució d'envà pluvial amb catalogació específica(tipus A, B, C) o amb catalogació genèrica (tipus D només per edificis anteriors al 1970).

 • L17(B) Obres de reforma interior amb canvis puntuals de distribució que afectin edificis amb catalogació específica (tipus A, B, C) i genèrica (tipus D només per edificis anteriors al 1970) o bé obres que impliquin rebaixos en el subsòl en edificis amb catalogació específica (en tipus A, B, C, G, H, I).

Obres a l'exterior dels edificis (façanes, jardins, cobertes, etc). 


 • L18(B) Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques o que requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic dins de parcel·la privada

 • L19(B) Moviments de terres amb variació de rasants respecte dels perfils naturals del terreny.

 • L20(B) Construcció de piscines que comportin plataformes d'anivellament que modifiquin les cotes naturals de terreny amb una variació fins a 50 cm.

 • L21(B)Instal·lacions d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques en edificacions de domini privat que no siguin una Declaració responsable.

 • L22(B) Construcció o modificació de tanques / murs perimetrals en edificació aïllada amb afectació de vialitat o que comporti ocupació d'espai públic.

 • L23(B) Tala d'arbres.

Mitjans auxiliars de la construcció o instal·lació d'elements auxiliars d'obres sobre el domini públic


 • L24(B) Construcció i/o col·locació de tanques provisionals de protecció d'obres sempre que comportin ocupació de l'espai públic. 

 • L25(B) Instal·lació de mitjans auxiliars de la construcció d'obres (bastides, muntacàrregues, sitges, aparells elevadors) sempre que aquestes actuacions comportin ocupació de l'espai públic.

 • L26(B) Instal·lació de grues torre.

Altres


 • L27(A) Usos i obres provisionals de l'article 53 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

 • L28(A)Obertura, modificació i pavimentació de camins.

 • L29(A) Actuacions en sòl no urbanitzable. 

 • L30(B) Legalitzacions d'actuacions que corresponguin a aquest tràmit.

 • L31(B) Els actes i les obres que s'han de dur a terme en compliment d'una ordre d'execució o de restauració, si d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic. 

 • L32(B) Modificacions substancials de la llicència d'obra d'acord amb l'article 35 i 33.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de protecció de la legalitat urbanística de Catalunya.

Nota informativa per a totes aquelles obres que suposin un increment de sostre, ja siguin ampliació o obra nova, en parcel·les amb construccions existents disconformes amb els paràmetres del planejament vigent: les úniques obres que podran ser autoritzades en parcel·les amb presència d’edificacions i construccions disconformes amb els paràmetres imperatius del planejament urbanístic vigent seran les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre que aquestes siguin autoritzables d’acord amb les condicions bàsiques establertes pel Planejament. En conseqüència, les sol·licituds d’atorgament de llicències urbanístiques que s’efectuïn amb l’objectiu d’ampliar o executar obres de nova planta en parcel·les amb presència d’edificacions i construccions en situació de disconformitat hauran de ser denegades per vulnerar l’esmentat article 108.4 del TRLUC. Consulteu la Nota jurídica completa.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:

Certificat d'alineacions previ a la presentació del projecte: En cas que les obres siguin de nova planta, ampliació, canvi d'ús característic de l'edifici o que hi hagi un increment de l'aprofitament urbanístic, previ a la sol·licitud de llicència haurà de tramitar el Certificat d'alineacions (tràmit T118). Aquest certificat permet que el promotor/tècnic tingui validada la topografia, els límits de la seva parcel·la, la superfície de parcel·la i tingui certificades les alineacions. I per tant, poder iniciar el projecte amb informació verificada i unes bases clares. Aquesta informació caldrà incorporar-la al projecte tècnic que s'inclourà a la sol·licitud.
Per tal de sol·licitar aquest tràmit cal adjuntar un plànol d'aixecament topogràfic actual a escala 1/100 de la parcel·la amb la limitació clara de la finca i de la vialitat adjacent, amb informació planimètrica i altimètrica, en format de dibuix (dgn, dwg o dxf).

• En cas que la parcel·la objecte de les obres tingui arbres existents, pot ser que un d'aquests arbres assoleixi la condició d'arbre exemplar i d'especial interès i d'acord amb l'article 24.5 de la Modificació de les ordenances de l'Edificació en l'Àmbit de Sant Cugat, s'haurà de mantenir i en la seva ubicació existent, sempre i quan sigui materialitzable el sostre de la parcel·la en qüestió.
Per tal de poder determinar si la parcel·la objecte de les obres té arbres exemplars caldrà sol·licitar l'informe previ al Servei de Parcs i Jardins a través del correu electrònic;paisatge@santcugat.cat. Aquest informe no és preceptiu de cara a la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia.

- En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular comunicacions caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret.

- En el cas de persones físiques, es posa a disposició dels interessats el formulari "autorització atorgament de representació", que haurà de presentar-se degudament emplenat i signat pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

- Cas de persones jurídiques, representades per persona física, als efectes d'acreditar la representació caldrà aportar còpia d'aquelles escriptures que acreditin la condició de legal representant de la societat, amb facultats per actuar en nom i representació de la societat, amb aportació de còpia del document d'identitat de la persona física que representi la societat i còpia del document d'identificació fiscal de la societat.

- En el cas de Comunitats de Propietaris, als efectes d'acreditar la representació, caldrà aportar còpia de l'acta de la reunió de la Comunitat per la qual es comprovi el nomenament de la persona com a President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

Observacions:
Les sol·licituds de llicències en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat municipal descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers.

• Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:

  A. Certificat de compatibilitat urbanística. Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes)

  B. Obtenir-lo a través de l'oficina d'atenció a l'empresa.

• En el següent enllaç Geoportal planejament podeu consultar si l'edificació i/o les obres:

  A. Es troben en zona de domini públic hidràulic o zona de policia de lleres, pel que necessitaran autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

  B. Es troben en zona d'afectació de carreteres o ferrocarrils, pel que necessitaran l'autorització dels Serveis Territorials competents.

  C. Podeu comprovar si les obres es situen en zona d'afectació de l'aeroport pel que necessitaran l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), en els següents enllaços:
  Zona centre afectació aeroport
  Zona nord afectació aeroport


• En el següent enllaç Plànol de catàleg podeu consultar si l'edificació i/o les obres es troben catalogades.

T130
Import:
Tràmit subjecte a taxes i impostos (es cobraran dos imports corresponents a cada un d'aquests conceptes):

• Taxa serveis urbanístics: Ordenança fiscal número 12 Art 5.2
En cas que les obres impliquin diferents supòsits, la taxa correspondrà al valor més alt.

• Impost sobre la Construcció i Instal·lacions de l'Obra (ICIO): Ordenança fiscal número 5 Art 5
L'ICIO correspon al 4% del Pressupost d'execució material (PEM). El PEM és el pressupost que inclou les despeses del cost directe, és a dir, la suma dels preus de mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars, sense incloure el 13% de les despeses generals d'empreses, ni el 6% del benefici industrial i tampoc l'IVA.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tràmits relacionats:
Comunicació prèvia d'obres
Comunicació prèvia d'obres en locals
Primeres ocupacions
Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals
Comunicació de sacs de runes
Connexió al clavegueram
Llicència de gual
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top