Reclamació per presumpta responsabilitat patrimonial

Reclamació per presumpta responsabilitat patrimonial


Objecte:
Indemnització que atorga l'Ajuntament per tota lesió que pateixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i el dany sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones. No procedeix indemnització en cas de força major o d'intervenció de la pròpia víctima o de tercers
Persones destinatàries:
Aquelles persones que hagin patit alguna lesió en ells mateixos o en els seus béns a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Requisits previs:
Els que preveu l'article 67.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre.
Observacions:
N366
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Un any des de la data del fet o acte que motiva la indemnització. En cas de lesions personals el termini es compta des de la data de curació.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop