2022 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local

2022 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local


Objecte:
Subvencions dirigides a entitats que duguin a terme actuacions d’interès públic i social dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès que fomentin el comerç urbà, que complementin i/o supleixin la competència municipal, i responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.
Persones destinatàries:
• Associacions de comerciants de caràcter territorial o sectorial sempre que la finalitat de les actuacions planejades es circumscrigui al comerc urbà de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
„ Associacions de comerciants que englobin altres sectors d'activitat com l'artesania, restauracio i/o mercats municipals.
„ Associacions de comerciants que estiguin professionalitzades. També en podran ésser
beneficiàries les estructures empresarials creades per les esmentades associacions amb l'objecte de gestionar un Pla comercial.
Requisits previs:
• Que les activitats que organitzin les associacions comercials es facin en el terme municipal de Sant Cugat del Valles.
• Que les activitats i/o serveis que organitzin i/o ofereixin les associacions complementin o supleixin les actuacions municipals en aquestes matèries.
• Que les activitats que duguin a terme les associacions siguin sense afany de lucre.
• Que les associacions es financiïn a través de les quotes dels associats en un míinim del 15%.
• Estar degudament constituïdes, com associacions de comerciants, amb núm. corresponent al registre d'entitats de l`Ajuntament i al de la Generalitat de Catalunya, com a gestors per a la prestació dels serveis de dinamització i promoció comercial.
„ Tenir seu social al terme municipal de Sant Cugat del Valles.
Observacions:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

• L’Ajuntament subvencionarà, com a màxim, fins a un 50% del cost total de l’activitat realitzada per a cadascuna de les sol·licituds presentades i aprovades, i caldrà la justificació del 100% de la despesa d’execució de les actuacions de l’any 2022 per a les quals s’ha sol·licitat l’ajut mitjançant els documents acreditatius oportuns que són detallats a cada línia d’ajut.

• L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, en cap cas no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada.

N210

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 27 de juliol al 17 d'agost de 2022

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop