2019 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local

2019 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local


Objecte:
Subvencions dirigides a entitats que duguin a terme actuacions d’interès públic i social dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès que fomentin el comerç urbà, que complementin i/o supleixin la competència municipal, i responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.
Persones destinatàries:
• Associacions de comerciants de caràcter territorial o sectorial, sempre que la finalitat de les actuacions planejades es circumscrigui al comerc urbà de la ciutat de Sant Cugat del Valles.
• Associacions de comerciants que englobin altres sectors d'activitat com la restauracio i/o mercats municipals.
• Associacions de comerciants que estiguin professionalitzades. Tambe en podran ésser beneficiàries les estructures empresarials creades per les esmentades associacions amb l'objecte de gestionar un Pla comercial.
Requisits previs:
1. Que les activitats que organitzin les associacions comercials es realitzin en el terme municipal de Sant Cugat del Valles, siguin sense ànim de lucre i complementin o supleixin la competència municipal en aquestes materies.
2. Que part de les activitats que gestionin les associacions es financiïn a través de les quotes dels associats (mínim 15%).
3. Estar degudament constituits, com associacions de comerciants amb núm. corresponent al registre d'entitats de l'Ajuntament i al de la Generalitat de Catalunya, com a gestors per a la prestació dels serveis de dinamització i promoció comercial.
4. Tenir seu social o delegació al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
Observacions:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

• L’Ajuntament subvencionarà, com a màxim, fins a un 50% del total de l’activitat realitzada per a cadascuna de les sol·licituds presentades i aprovades, i caldrà la justificació del 100% de la despesa d’execució de les actuacions per a les quals s’ha sol·licitat l’ajut.

• L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, en cap cas no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada.

N210
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis electrònic, i en tot cas conforme estableix l'article 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Fins el 30 de setembre de 2019)

Tramitació electrònicaTop