2023 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local

2023 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local


Objecte:
Subvencions dirigides a aquelles entitats que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès que fomentin el comerç local, que complementin i/o supleixin la competència municipal, que responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi i/o que estiguin relacionades amb els reptes de l'Agenda 2030.
Persones destinatàries:
Entitats de comerciants, d'artesania, de restauració, de paradistes dels mercats municipals i/o de venda no sedentària.
Requisits previs:
• Que les activitats que organitzin les entitats beneficiàries es realitzin en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès i complementin o supleixin les actuacions municipals en aquestes matèries.
• Estar degudament constituïdes com entitats de comerciants, d'artesania, de restauració, de paradistes dels mercats municipals i/o de venda no sedentària sense ànim de lucre amb número corresponent al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant Cugat i al de la Generalitat de Catalunya.
• Tenir un objecte social coincident amb el foment del comerç local o finalitat anàloga.
• Trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
• No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.
• La resta de requisits fixats pels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Observacions:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

• L'Ajuntament subvencionarà, com a màxim, fins a un 50% del cost total de l'activitat realitzada per a cadascuna de les sol·licituds presentades i aprovades, i caldrà la justificació del 100% de la despesa d'execució de les actuacions de l'any 2023.

• El total de la consignació pressupostària serà repartida percentualment entre totes les sol·licituds aprovades, d'acord amb els criteris d'atorgament del punt 9 de les bases.

• L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, en cap cas no podrà ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada.

• Amb caràcter excepcional s'efectuarà un primer pagament anticipat del 90% de l'import atorgat prèvia sol·licitud motivada.

N210

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 3 al 23 de novembre de 2023

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop