2021 - Ajuts per a espais culturals privats

2021 - Ajuts per a espais culturals privats


Objecte:
Ajuts públics per a equipaments i/o establiments comercials que duen a terme activitats dirigides al foment, l'exhibició i/o el comerç en l'àmbit cultural d'interès públic local. La finalitat d'aquests ajuts és donar suport econòmic als gestors d'equipaments i establiments en els quals es desenvolupen activitats culturals, en relació a les despeses que han de suportar.
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques que gestionen equipaments i/o establiments que duen a terme activitats dirigides al foment, l'exhibició i/o el comerç en l'àmbit cultural d'interès públic local,
Requisits previs:
1. El receptor de l'ajut ha de ser el titular de la gestió de l'equipament o establiment comercial i per tant, qui ha pagat l'impost de l'IBI a 1 de gener, en l'exercici en que es sol·licita l'ajut.
2. La titularitat de la gestió pot ser en concepte de propietari del bé immoble o com a llogater i, en aquest cas, sempre i quan el propietari li repercuteixi les despeses corresponents a l'IBI.
Observacions:
Aquests ajuts són incompatibles i no acumulables a altres ajuts de la mateixa naturalesa, pel mateix període temporal i per qualsevol procediment de concessió.

No podran ser beneficiaris de l'ajut aquells que es trobin en qualsevol causa d'exclusió de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i tampoc si han estat objecte de sancions administratives fermes o de sentències fermes condemnatòries per haver comès o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

N211
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 21 de desembre de 2021 al 4 de gener de 2022

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop