2018 - Subvencions a camps de treball de cooperació pel desenvolupament

2018 - Subvencions a camps de treball de cooperació pel desenvolupament


Objecte:
Subvencions dirigides a les persones jurídiques que duguin a terme camps de treball de cooperació per al desenvolupament 2017
Persones destinatàries:
entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre i que tinguin entre els seus objectius la cooperació al desenvolupament i/o l’educació pel desenvolupament.
Requisits previs:
1. Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
2. Tenir un objecte social coincident amb l’activitat subvencionada.
3. Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra Administració Pública.
4. Trobar-se al corrent de totes les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
5. La resta de requisits fixats per l’article 13 de la LGS.
Observacions:
• Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, sino s'especifica altra cosa a les bases.

• En cas de no estar registrades al Registre Municipal d'Entitats, cal presentar la sol·licitud corresponent: Inscripció al Registre Municipal d'Entitats.

N216
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 2 al 20 de juliol de 2018

Top