2018 - Subvencions per al foment de l'autoocupació

2018 - Subvencions per al foment de l'autoocupació


Objecte:
Incrementar l'ocupació efectiva per compte propi, mitjançant uns ajuts econòmics per a la creació del propi lloc de treball (autoocupació) de persones desocupades residents al municipi o bé d'altres persones desocupades que ubiquin el seu negoci al municipi.

L'Ajuntament aportarà un màxim de 4.000 € per persona participant en la proposta emprenedora beneficiària, per a les despeses següents:

• La quota de cotització al RETA (Règim Especial de treballadors/es Autònoms/es) o a altres règims especials de cotització o a una Mútua professional que sigui alternativa al RETA, quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins els primers dotze mesos d'alta.

• L'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat i ICIO.

• L'import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment.

• Altres taxes municipals pels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses.

• El cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un/a arquitecte/a o enginyer/a.

• Les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució i gestions registrals.

• Les despeses de gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per tràmits d'alta, legalització i inici de l'activitat emprenedora.

• Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina, o parada de mercat ubicada al municipi, amb un màxim del 50 % de subvenció i per un import màxim de 250 € al mes, fins a 6 mesos.

• Altres despeses no recurrents relacionades amb l'inici de l'activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el Pla empresarial.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses en obres d'instal·lació, remodelació o d'adequació dels locals, l'IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits
Requisits previs:
1. Ser persones en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació, a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l'inici de l'activitat i de manera prioritària:

  - Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur.
  - Aturats de llarga durada.
  - Majors de 45 anys.
  - Joves de 16 a 35 anys.
  - Persones amb discapacitats.
  - Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur.
  - Dones desocupades.
  - Famílies monoparentals.

En aquest sentit, el criteri per determinar l'ordre d'accés a l'ajut econòmic serà: 1) la pertinença o no als col·lectius prioritaris esmentats, i 2) l'ordre de presentació completa de les sol·licituds en el Registre municipal, i fins a l'esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa.

2. Ser persones empadronades i residents a Sant Cugat del Vallès (com a mínim 3 mesos) o que hi instal·lin el seu negoci, o bé ser noves societats civils professionals o altres fórmules jurídiques emprenedores i/o de l'economia social i solidària domiciliades o amb centre de treball a Sant Cugat del Vallès o a altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en aquest darrer cas, caldrà que les persones participants a la proposta emprenedora estiguin empadronades i siguin residents a Sant Cugat del Vallès, com a mínim 3 mesos).

3. Haver iniciat una activitat professional/empresarial en què l'alta inicial d'aquesta nova activitat (alta censal i/o IAE) i l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o a altres Règims especials o a una Mútua professional que sigui alternativa al RETA, es produeixi entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de juliol de 2018.

4. No haver estat donades d'alta al RETA o Règims especials o a una Mútua professional que sigui alternativa al RETA per la mateixa activitat laboral en els 12 últims mesos anteriors a l'alta.

5. No haver estat beneficiari del mateix ajut econòmic objecte d'aquesta sol·licitud en la convocatòria anterior.
Observacions:
• Aquestes ajudes són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte. No obstant això, l'import total de les diferents assignacions per les mateixes despeses no excedirà en cap cas la despesa final justificada.

• Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar a les persones beneficiaries.

• Les persones beneficiàries dels ajuts rebran una formació, d'assistència obligatòria, durant el primer trimestre, des de l'aprovació de l'ajut a càrrec de l'Ajuntament, sobre creació i gestió empresarial, un mínim 12 hores.

P250
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 31 de juliol de 2018 si abans no s'exhaureix el crèdit disponible.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop