2020 - Subvencions destinades a la contractació de persones aturades

2020 - Subvencions destinades a la contractació de persones aturades


Objecte:

L'objecte de l'atorgament d'aquest ajut econòmic és, per una banda, l'ocupació, de persones aturades per afavorir la seva integració al món laboral i d'una altra el desenvolupament del teixit empresarial del municipi i la seva reindustrialització .

L'atorgament d'aquest ajut econòmic té com a finalitat subvencionar parcialment la contractació per part de les empreses o entitats que desenvolupin la seva activitat a Sant Cugat del Vallès i que contractin persones aturades.

Adreça electrònica per a dubtes subvencions@santcugat.cat


Persones destinatàries:

Requisits de les persones que es contractaran i de les empreses o entitats beneficiàries:

  a) Requisits de les empreses o entitats beneficiàries:

Podran ser beneficiàries les empreses o les entitats del Tercer Sector amb una plantilla de fins a 250 treballadors.

Les empreses han de tenir centre de treball necessàriament a Sant Cugat del Vallès i venir desenvolupant la seva activitat com a mínim 6 mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable.

Addicionalment, les empreses o entitats beneficiàries hauran de reunir els requisits següents:

• Que l'empresa o entitat no hagi acomiadat improcedentment en els últims 6 mesos pel mateix lloc de treball.

• Tenir la condició de micro, petita o mitjana empresa, altres fórmules jurídiques relacionades amb l'economia social i solidària, el tercer sector i organitzacions sense ànim de lucre.

• Formalitzar els contractes laborals objecte d'aquesta subvenció per un termini mínim de 6 mesos.

• Que no hagin estat beneficiàries d'aquesta subvenció en les convocatòries anteriors dels anys 2017 i 2018 per contractar persones pels mateixos llocs de treball.

• No ser administració pública, ni organisme públic ni societat mercantil pública ni, en el cas que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

• Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.

• Tenir l'activitat econòmica legalment autoritzada per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

• No haver gaudit de la quantia màxima subvencionable (40.000€) de l'anterior convocatòria de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d'ajuts per a la contractació de persones aturades.

  b) Requisits de les persones a contractar:

• Estar en situació d'atur segons definició en l'objecte de la present convocatòria, en el dia de fer efectiu el contracte.

• No haver treballat en l'empresa en els darrers 6 mesos

• Pertànyer a un dels col·lectius següents:

  • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació.
  • Aturats de llarga durada (mínim 1 any)
  • Majors de 45 anys.
  • Joves de 16 a 35 anys.
  • Persones amb discapacitats.
  • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur.
  • Dones desocupades.
  • Famílies monoparentals.
  • Persones en situació de risc d'exclusió social.

Observacions:

La durada mínima del contracte ha de ser de 6 mesos amb jornades no inferiors al 50% de les hores setmanals segons conveni aplicable.

En els contractes de treball s'ha de fer constar la frase següent: "El present contracte està finançat en tot/part amb càrrec a l'ajut atorgat en el marc del Programa complementari de suport a les iniciatives locals en matèria d'ocupació i de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el corresponent règim".

No se subvencionaran les contractacions de:


  • Persones que siguin el/la cònjuge, ascendents, descendents o tingui un altre parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins a segon grau inclusiu, referit a qualsevol persona vinculada amb l'administració o direcció de l'empresa o entitat sol·licitant.
  • Persones membres dels òrgans d'administració de l'empresa o entitat o que tinguin una participació del capital igual o superior al 25%, referit a l'empresa o entitat sol·licitant.
  • Persones considerades alts directius/ves.


N217

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Pels contractes iniciats durant el 2019, el termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 28 de febrer de 2020 i pels contractes iniciats durant el 2020, el termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2020.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop