Sol·licitud certificat Programa Prepara

Sol·licitud certificat Programa Prepara


Objecte:
El Programa Prepara consisteix en una subvenció de 400 a 450 € que es cobra durant 6 mesos, per a persones en situació d'atur que han esgotat la prestació o d'altres subsidis. És improrrogable, és a dir només es pot sol·licitar una vegada.

Per accedir al Programa Prepara cal adjuntar un certificat emès per l'entitat local on resideix el sol·licitant, conforme aquesta persona ni cap membre de la seva unitat familiar(*) que convisqui amb ella, no percep cap salari social, renda mínima d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social del Serveis Socials Municipals.

(*) Formen la UNITAT FAMILIAR: la persona interessada més els pares i/o cònjuge, i/o fills menors de 26 anys o majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33% o menors acollits, sempre i quan es doni el requisit de convivència.
Persones destinatàries:
Persones aturades de llarga durada
Requisits previs:
1. Estar empadronat/da al municipi
2. Ser aturat de llarga durada, inscrit com a demandant de llocs de treball almenys 12 dels darreres 18 mesos, o bé tenir responsabilitats familiars
3. Haver esgotat una prestació o subsidi d'atur i sol·licitar el Pla Prepara abans que hagin passat dos mesos des de la data
4. No haver cobrat amb anterioritat cap ajuda similar
5. Tenir carència de rentes. Els ingressos no han de superar el 75% del salari mínim interprofessional
Observacions:
• Certificat disponible a Casa Mònaco 15 dies després de la data de sol·licitud

• Un cop s'obté el certificat Prepara emés pels Serveis Socials municipals, es podrà presentar tota la documentació al Servei d'Ocupació de Catalunya.

• Per més informació sobre el tràmit podeu consultar la pàgina web del Servicio Público de Empleo (SEPE)

P248
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop