Instància genèrica

Instància genèrica


Objecte:
El dret de petició és el dret que tenen totes les persones a dirigir peticions i plantejar queixes, en la forma i els efectes que estableixen les lleis, a les institucions, a l'Administració de la Generalitat i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències respectives.

És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29 CE) i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 29.5 EAC), i que és regulat per la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, del dret de petició.

L'escrit de petició, juntament a la documenatció que s'hi adjunti, s'ha de presentar per alguna de les diferents vies que preveu l'article 38.4 de las llei 30/1992, de 26 de novembre.
Persones destinatàries:
El titular del dret de petició pot ser qualsevol persona natural o jurídica prescindint de la seva nacionalitat.

És la via d'expressió en defensa dels interesos legítims i com a participació ciutadana en les tasques públiques i es pot exercir tant individual com col.lectivament.
Observacions:
La instància ha d'estar emplenada i signada correctament. Es pot aportar la documentació que es consideri necessària per donar suport a l'escrit de petició.

Per aportar documentació complementària o requerida a un expedient, cal facilitar el número d'expedient amb el que està relacionada.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop