08 (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

08 (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


Objecte:
Tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament, que ha transmès el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Les activitats més comuns subjectes al tràmit de comunicació de canvi de titularitat són principalment:

• Botigues majors de 120 m2
• Oficines majors de 500 m2
• Aparcaments
• Bars, restaurants, etc...
Persones destinatàries:
Tant el transmitent com el nou titular, ja siguin persona física o jurídica.
Requisits previs:
1) El canvi de titularitat opera únicament respecte de llicències o comunicacions vigents.

2) S'haurà d'acreditar la subrogació dels nous titulars en els drets i obligacions derivats de la llicència o la comunicació (SEGONS MODEL FORMULARI ANNEX 1- COMUNICACIÓ CONJUNTA DE CANVI DE TITULAR)

3) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la comunicació caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.
• En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la web municipal).
• En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.
• En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

4) Abocaments: En el cas que l'activitat aboqui un cabal d'aigües residuals superior a 6.000 m3/any, no domèstiques, o d'abocaments a llera, caldrà obtenir prèviament l'Autorització d'abocament (o tràmit corresponent) a l'Agència Catalana de l'Aigua o Àrea Metropolitana de Barcelona

5) Contaminació: En el cas que l'activitat estigui classificada en el Grup A o B del Reial decret 100/2011 pel que s'actualitza el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants a l'Atmosfera (CAPCA) caldrà obtenir prèviament l'autorització d'emissions emesa per la Generalitat de Catalunya, així com l'informe de control emès per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental.

6) Explotacions ramaderes: En el cas d'explotacions ramaderes, excepte les que no comercialitzen la seva producció i les totalment extensives amb una càrrega de pastura inferior a 80 kg N/ha i any, caldrà obtenir prèviament l'informe favorable del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació emès per l'òrgan competent de la Generalitat.

7) Nucli zoològic: En el cas d'activitats subjectes a inscripció de Nucli zoològic segons el Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals com per exemple les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària, caldrà presentar el Registre de de Nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya.
Observacions:
• Podeu fer consultes prèvies sobre el tràmit de canvi de titularitat a l'Oficina d'atenció a l'empresa..

• Els canvis de titular de comunicacions que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.
Els canvis de titular de llicències que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

• Pel que fa a les activitats de la Llei 11/2009, de 6 de juiol, d'espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR), no es podrà transmetre la llicència o la comunicació prèvia quan el nombre de que les es poden atorgar o presentar sigui limitat, o que s'hagin concedit tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment. Tampoc poden transmetre's les llicències subjectes a expedient de revocació o caducitat fins que no existeixi resolució ferma que confirmi la llicència.

• Efectes de la comunicació de canvi de titularitat:

    • En el cas de les activitats de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, el canvi de titularitat produeix efectes des de la seva comunicació digital a l'Administració competent i manifesta explícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponent a l'habilitació que té l'activitat.
    • En el cas de les activitats de la LEPAR, la comunicació s'ha d'efectuar en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titularitat. Una vegada transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació a l'Ajuntament, si no s'ha notificat que la transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç. Una vegada produïda la transmissió les responsabilitats i les obligacions dels antics titulars derivades de les llicències o comunicacions prèvies són assumides pels nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que pugui derivar-se dels establiments o activitats autoritzades.
    • En el cas de les activitats de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats de Catalunya (LPCAAC), una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels antics titulars són assumides pels nous titulars. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els antics titulars com els nous titulars queden subjectes d'una manera solidària a totes les responsabilitats i obligacions derivades de la llicència ambiental o de la comunicació.

• L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

• Si per l'adequació de l'establiment cal realitzar obres i/o instal·lar rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència d'obres o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

• Si l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

• Si es tracta d'establiments amb manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

• Per la continuació de l'activitat caldrà disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau, i aportar el model de Declaració Responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut vigent corresponents.

T171
Tràmits relacionats:
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris

Guia de tràmits d'obres
Import:
Tràmit subjecte a taxes segons:

Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 1.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, sempre que es disposi de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

Top