08 (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

08 (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


Objecte:
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent (que no sigui de l'annex I), posa en coneixement de l'Ajuntament, que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Les activitats subjectes al tràmit de comunicació de canvi de titularitat són principalment:
  • Botigues majors de 120 m2
  • Oficines majors de 500 m2
  • Bars, restaurants, etc...
Persones destinatàries:
Tant el transmitent com el nou titular.
Requisits previs:
El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
Observacions:
• Podeu fer consultes prèvies sobre el tràmit de canvi de titularitat a l'oficina d'atenció a l'empresa..

• No es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.

• Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

• No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

• Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

T171
Tràmits relacionats:
IMPORTANT: Per les activitats subjectes a l' annex I de la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, el canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d'Obertura.

Per tant, no caldrà presentar la comunicació de canvi de titularitat, sinó només una nova declaració responsable, per les següents activitats:
  • Botigues iguals o menors de 120 m2
  • Oficines iguals o menors de 500 m2
  • Antenes de telefonia sense afectació
Import:
Segons "Ordenança Fiscal Nº 13: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques".
Termini de sol·licitud:
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.
Classificació de l'activitat:
La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la normativa catalana.

Per a classificar una activitat, cal que la identifiqueu amb una o diverses descripcions dels punts anteriors.

Cal que determineu clarament l'activitat principal, però també heu de tenir en compte les possibles activitats secundàries. Cal que mireu detingudament les diferents tipologies ja que una mala determinació pot comportar una classificació i, per tant, una tramitació errònies.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop