Concurs d'emprenedoria i economia social

Concurs d'emprenedoria i economia social


Objecte:
Sol·licitud de participació en el Concurs d'Emprenedoria i Economia Social 2020 que l'Ajuntament convoca amb l'objectiu de fomentar l'economia i l'emprenedoria social al municipi, amb la finalitat principal de dinamitzar la realitat social del territori, i contribuir a crear nous llocs de treball en l'ecosistema .
Persones destinatàries:
Persones emprenedores que creïn una empresa amb finalitat social al municipi o bé empreses ja constituïdes que presentin un projecte o activitat a desenvolupar al municipi.
Requisits previs:
De les persones de l'equip promotor: Equips promotors d'un mínim de 2 persones que presentin un projecte empresarial viable (sigui en forma de projecte NO constituït o en forma jurídica JA constituïda) orientat a l'economia social i l'impacte social i que reuneixin els requisits que es detallen:
• Residir a Sant Cugat del Vallès almenys un dels membres de l'equip promotor.
• Estar en disposició, com a mínim una d'elles, de dedicar la jornada laboral completa a l'engegada, creixement i consolidació del projecte empresarial.

Del projecte:
• Compromís d'establir la seu i/o el desenvolupament de l'activitat a Sant Cugat del Vallès.
• Aportar tota la informació necessària per a la valoració de la seva viabilitat tècnica i econòmica i de la seva adequació als objectius del concurs, seguint el guió del "Formulari" d'acord amb l'annex III de les bases.
Observacions:
T254
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 27 de juliol a 17 de setembre de 2020
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop