Targeta aparcament individual persones amb discapacitat

Targeta aparcament individual persones amb discapacitat


Objecte:
Facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Beneficis:

 • • Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.

 • • Aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

 • • Estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació horària en les arees blaves, verdes i zones de càrrega i descàrrega.

 • • Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i els altres Estats membres de la Unió Europea.

 • • Gaudir dels beneficis que cada municipi hagi establert a les seves ordenances municipals.


Obligacions:

 • • Col·locar l'anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què es circula.

 • • Usar la targeta de manera personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.

 • • Utilitzar la targeta original (no es pot fotocopiar ni manipular).

 • • Comunicar als ajuntaments corresponents el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure a un altre municipi.

 • • Lliurar la targeta a l'ens local responsable en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.

 • • Comunicar a l'ens local responsable la pèrdua o el robatori de la targeta i sol·licitar-ne una de nova.

 • • Sol·licitar només una targeta d'una única modalitat .
Persones destinatàries:
Targeta per a una persona conductora: persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Targeta per a una persona no conductora:

 1. Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

 2. Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d'aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada.

 3. Persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

 4. Persones que presentin mobilitat reduïda a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat (veure informació de la targeta provisional (TAP) a l'apartat d'observacions(*)
Requisits previs:
La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Sant Cugat del Vallès
Observacions:
• En la tramitació presencial, si s'aporta tota la documentació sol·licitada, l'emissió de la targeta es fa de forma immediata.
• El certificat de discapacitat pot ser consultat telemàticament des de l'OAC. No és imprescindible aportar-lo en paper.

VALIDESA:

 • La targeta té una caducitat de 10 anys. En els supòsits en què la qualificació de la discapacitat sigui provisional o la persona titular no sigui conductora del vehicle, la data de caducitat serà la que indiqui la targeta o certificat més 3 mesos perquè es pugui realitzar la gestió.

 • La targeta d'aparcament provisional (TAP) té una validesa de 12 mesos.

 • No és obligatori retornar la targeta caducada però sí recomanable per evitar, en la mesura del possible, que sigui utilitzada malgrat la caducitat.

 • El retorn de targetes per defunció de la persona titular es farà mitjançant una instància genèrica (Doc.017) on constarà la causa de la devolució i que a l'enregistrar-se es lligarà amb l'expedient de sol·licitud i el tancarà definitivament.


ÉS PERMÈS, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants:

 • Aturar-se el temps imprescindible per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública

 • Estacionar el vehicle, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (zones blaves, ..) i en les zones de càrrega i descàrrega.


FETS SANCIONABLES:

 • La targeta d'aparcament és personal i intransferible. L'ús fraudulent d'una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat es considera una infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014).

 • Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d'aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 Llei 13/2014).

 • Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d'un document públic (art. 392 del Codi Penal).

 • L'ús fraudulent de la targeta deixa sense efecte els seus beneficis. S'entendrà que el vehicle està mal aparcat i la persona autora del fet pot ser denunciada per aparcament indegut (art. 3.5 del Decret 97/2002).
INFORMACIÓ SOBRE EL CERTIFICAT DE DISCAPACITAT:

 • El certificat de discapacitat emes per altres comunitats autònomes, té validesa a tot el territori espanyol i en aquest sentit si la persona presenta la corresponent resolució del grau de discapacitat amb el barem de mobilitat favorable no seria necessari cap altre tràmit.

 • No obstant això, si la persona té la residència habitual en un municipi de Catalunya, suggerim que demani el trasllat del seu expedient de discapacitat a Catalunya.

 • Pot adreçar-se a efectuar el tràmit al Centre d'atenció a persones amb discapacitat (CAD) més proper al seu domicili.


(*) CONCESSIÓ EXCEPCIONAL D’UNA TARGETA PROVISIONAL PER MALALTIES D’EXTREMA GRAVETAT (TAP)

Targeta dirigida a persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

Com tramitar-la:
La targeta provisional d’aparcament es sol·licita a les oficines d'atenció ciutadana, acompanyant-la de l’Informe mèdic, emès pel Servei públic de Salut, que acrediti l'estat de salut d'extrema gravetat.

a) L’ens local enviarà la informació mèdica a l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) corresponent per zona.

b) L’EVO prioritzarà la resposta de validació en el termini màxim de 10 dies hàbils, segons un model normalitzat, i sense perjudici que es pugui demanar informació complementària per resoldre la petició en cas de dubtes.

c) Un cop l’ens local tingui la validació positiva de l’EVO, atorgarà una targeta d’aparcament provisional a nom de la persona interessada, de la modalitat titular no conductor, i amb vigència no superior a un any. Si la valoració és negativa, no s’atorgarà la targeta.

Heu de tenir en compte que:

1. Si la persona interessada ja disposa del grau de discapacitat reconegut des de fa temps però no supera el barem de mobilitat i pot ser susceptible de tenir la targeta d’aparcament provisional, cal seguir el circuit de targeta provisional (TAP).

2. Si la persona interessada té una valoració del grau de discapacitat en tràmit, cal que l’ens local es posi en contacte amb el CAD corresponent per saber la data de visita i valoració aproximats, als efectes de no duplicar les peticions de targetes.

P272
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top