Certificat de padró

Certificat de padró


Objecte:
Certificat signat pel Secretari de l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un padró concret (vigent o no). Es poden fer constar també, si així es sol·licita, les persones que conviuen o convivien.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que necessiti un certificat de padró firmat pel Secretari, perquè li requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals
Requisits previs:
Les persones majors d'edat poden demanar:

    • El seu certificat
    • El certificat de menors d'edat si és pare, mare o representant menor del menor (només de residència)
    • El certificat d'una persona difunta si acredita un interès legítim en el procediment que exigeix el certificat (poden ser el cònjuge, fills, progenitors i hereus testamentaris), només certificats de residència.
    • El certificat d'una persona incapacitada legalment, si és el tutor legal.
Observacions:
La recollida es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al taulell d'informació, un cop el servei de Padrons ha comunicat telefònicament que està preparat.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Documentació d'identificació personal:
• Per a majors d'edat: DNI, NIE, passaport...
• Per a menors d'edat: llibre de família o certificat de naixement, si en tenen DNI o passaport

Per persones estrangeres: passaport, targeta de residència o document d'identitat del país d'origen (si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein

En el cas que els menors d'edat no convisquin al mateix domicili, a més ha d'aportar:
• Consentiment escrit del pare o mare que conviu amb el menor i document d'identitat de la persona que signa el consentiment
• En cas de separació , divorci o nul·litat, resolució judicial on figuri la guarda i custòdia del menor
• Resolució judicial i acta d'acceptació del càrrec de representant legal, si és el cas.

Per a persones difuntes: Certificat de defunció i acreditació de l'interès legítim: llibre de família o certificat de matrimoni o testament i/o certificat d'últimes voluntats

P112 Certificats de padró
Import:
Ordenança fiscal 10 Art 5.2 Secció 1a Grup 2
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop