Consultes, queixes, suggeriments i agraïments (en prova)

Consultes, queixes, suggeriments i agraïments (en prova)


Objecte:
Canal de comunicació que es posa a l’abast de tothom que vulgui comunicar algun fet a l’ajuntament.

Per a una correcta utilització del servei, les comunicacions es reparteixen en:

  • Consultes, queixes, suggeriments i agraïments: comunicacions d’aquestes característiques en relació a qualsevol servei municipal, actuacions de personal municipal i altres serveis implantats al municipi. S’exceptuen les al.legacions i/o recursos a tràmits ja iniciats i que tenen un procediment establert.
  • Incidències a la via pública: comunicació d’incidències detectades a la via pública (avaries, defectes, destrosses, actes incívics, abandonament de vehicles, objectes perduts) i que es poden ubicar en una adreça concreta.
  • Línia directa amb l’alcaldessa: comunicacions adreçades directament a l’alcaldessa del municipi. Les comunicacions entrades per aquesta via i que es consideri que poden formar part d’alguna de les categories anteriors, seran derivades a reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments o a incidències a la via pública.


Aquestes comunicacions es poden formalitzar:

  1. A través de la pàgina web municipal Ulls de la Ciutat.
  2. Telefònicament (servei gratuït) al 010 o al 900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi.
  3. De forma presencial a qualsevol oficina d’atenció ciutadana.
Requisits previs:
• Per emplenar el formulari, cal identificar-se amb un DNI o NIE.

• Si es vol rebre una resposta a la comunicació realitzada, s’ha de facilitar una adreça de correu electrònic i/o un telèfon mòbil.

• Com a confirmació de la petició, la persona que comunica la consulta, queixa, suggeriment o agraïment rebrà un correu electrònic conforme la seva petició ha arribat correctament.
Observacions:
No és necessària l’aportació de cap document. Tot i això, si la persona usuària ho creu necessari, pot aportar documents com imatges, documents escanejats.

Per realitzar aquesta comunicació no cal disposar de cap certificat digital.

N524
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top