17 (FUE) Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris

17 (FUE) Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris


Objecte:
És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara sota la seva responsabilitat les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que acompleix amb els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir el seu compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Es sotmeten a aquest règim tant els establiments minoristes alimentaris que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega "in situ" al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, cal declarar la representació amb la qual s'actua.
Requisits previs:
1. Presentació simultània de la comunicació d'obertura o declaració responsable d'establiment.
2. Haver obtingut la llicència d'activitat de l'establiment si està subjecte a aquest règim
Observacions:
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

T201
Tràmits relacionats:
FUE Declaració responsable d'obertura / FUE Comunicació prèvia d'obertura / FUE Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
S'ha de presentar en el moment en què es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top