Bonificació per vehicles històrics i per als vehicles que tinguin una antiguitat igual o superior a 50 anys

Bonificació per vehicles històrics i per als vehicles que tinguin una antiguitat igual o superior a 50 anys


Objecte:
Bonificació del 100% de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als titulars de vehicles històric o vehicles que tinguin una antiguitat igual o superior a 50 anys.
Persones destinatàries:
Persones propietàries de vehicles catalogats com a històrics o amb una antiguitat i gual o superior a 50 anys.
Requisits previs:
Vehicles històrics:

1 Inspecció prèvia en un laboratori oficial acreditat per l'organ competent de la comunitat autònoma.
2 Resolució favorable de catalogació del vehicle com històric, dictada per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
3 Inspecció tècnica, prèvia a la seva matriculació, efectuada en una estació d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la província del domicili del sol·licitant.
4 Matriculació del vehicle com a històric a la Prefectura Provincial de Trànsit del domicili de l'interessat.

Vehicles amb antiguitat igual o superior a 50 anys

1 Demostrar la data de fabricació igual o superior a 50 anys o en el seu defecte la data de la seva primera matriculació i, en defecte de les altres dues la data en la qual es va deixar de fabricar el model o variant.
Observacions:
Tràmit que per Registre Únic es deriva a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Oficina de Sant Cugat del Vallès)

La sol·licitud de bonificació només s'ha d'efectuar una única vegada.

N153
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Fins el darrer dia del termini de cobrament en voluntària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Les sol·licituds presentades fora de termini tindran efectes a l'exercici següent.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top