2019 - Subvencions per a la cooperació i l'educació per al desenvolupament

2019 - Subvencions per a la cooperació i l'educació per al desenvolupament


Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de cooperació al desenvolupament i per a accions d’educació per al desenvolupament, dins del marc del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans de Sant Cugat del Vallès 2017-2021vigent, aprovat pel Ple municipal de data 19 de desembre de 2016.

S'exclouen de la present convocatòria els projectes que tinguin per objecte específic:
a) Actuacions d'adopció i apadrinament d'infants.
b) Actuacions humanitàries i/o d'emergència.
c) Actuacions dirigides a l’educació formal.
d) Actuacions adreçades exclusivament a la promoció o difusió de la pròpia entitat.
e) Actuacions que discriminin els beneficiaris per motius religiosos, ideològics o polítics.
Persones destinatàries:
Entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre i que tinguin entre els seus objectius la cooperació al desenvolupament i/o l’educació pel desenvolupament.
Observacions:
• Segons el tipus de projecte, caldrà presentar els següents annexos:
- Doc. 262 Sol·licitud de subvenció per projectes de cooperació (només cal presentar l'annex. 3)
- Doc. 262 Sol·licitud subvenció per projectes d'educació per al desenvolupament (només cal presentar l'annex 6)

Els annexos 4, 5 (per cooperació) i 7, 8 (per educació per al desenvolupament) són de seguiment i justificació del projecte i s'han de presentar més endavant a través del tràmit de Justificació de subvencions.

• Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, sino s'especifica altra cosa a les bases.

• En cas de no estar registrades al Registre Municipal d'Entitats, cal presentar la sol·licitud corresponent: Inscripció al Registre Municipal d'Entitats.

N216
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
24 de desembre 2019

Tramitació electrònicaTop