11 (FUE) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

11 (FUE) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari


Objecte:
És el règim d'intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l'exercici d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

- Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o

- Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

- Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

- Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

- Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del "DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives".
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requisits previs:
1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l'autorització d'utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

2. Presentar el pla d'autoportecció a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans de l'inici de l'activitat.
Observacions:
En el moment d'iniciar l'activitat s'ha d'acreditar la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83).

El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l'antelació suficient perquè l'Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que fer-ho disposa del termini d'un mes.

T168
Import:
Segons "Ordenança Fiscal Nº 13: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques".
Termini de sol·licitud:
Es pot presentar en qualsevol moment.
Classificació de l'activitat:
La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la normativa catalana.

Per a classificar una activitat, cal que la identifiqueu amb una o diverses descripcions dels punts anteriors.

Cal que determineu clarament l'activitat principal, però també heu de tenir en compte les possibles activitats secundàries. Cal que mireu detingudament les diferents tipologies ja que una mala determinació pot comportar una classificació i, per tant, una tramitació errònies.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop