11 (FUE) Llicència recreativa de caràcter extraordinari

11 (FUE) Llicència recreativa de caràcter extraordinari


Objecte:
Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

• Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o han fet la comunicació per a una activitat diferent de la que es pretén fer.

• Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

Les activitats subjectes a aquest tràmit més habituals són:

• Concerts en locals que no tenen la llicència/comunicació per a dur l'activitat (pavellons esportius) o bé a l'aire lliure

• Espectacles cinematogràfics o teatrals en locals que no tenen la llicència/comunicació per a exercir l'activitat o bé a l'aire lliure
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:
Sol·licitar prèviament o simultàniament Ocupació de via pública quan calgui.

Si s'escau, presentar el pla d'autoprotecció a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans de l'inici de l'activitat.
Observacions:
Es poden realitzar un nombre màxim de 12 espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari a l'any.

Les Atraccions firals i els Circs no estan inclosos en aquest tràmit.

Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'Oficina d'atenció a l'empresa.

En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

• En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

• En cas d'associacions o entitats, caldrà aportar el corresponent registre d'associacions i entitats acompanyat de l'acta de composició de la junta de l'associació.

• Si es tracta d'establiments amb manipulació d'aliments caldrà presentar així mateix la declaració responsable en matèria de salut alimentària.
Per iniciar l'activitat caldrà:

• Haver obtingut la resolució favorable de la llicència

• Disposar d'una acta de control inicial favorable emesa per una entitat col·laboradora de l'administració

• Disposar de la pòlissa de responsabilitat civil amb les quanties que s'indiquen en el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

T168
Import:
Tràmit subjecte a taxes segons
Ordenança Fiscal Núm. 13
Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar-ho amb una antelació mínima d'1 mes a la realització de l'activitat extraordinària.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop