2019 - Subvencions mediambientals

2019 - Subvencions mediambientals


Objecte:
Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats i serveis en l'àmbit de Medi Ambient, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, i que siguin d'interès per a la ciutat.

Projectes, activitats i serveis, que tinguin alguna de les següents finalitats:

  • Protegir els animals domèstics, salvatges o exòtics
  • Vetllar per la millora i conservació del medi natural i la biodiversitat
  • Impulsar el programa Cultiva’t
  • Recuperar l'activitat agrícola i ramadera compatible amb la protecció de l'espai natural
  • Promoure el consum de productes ecològics i de proximitat
  • Promoure les bones practiques en bicicleta a la ciutat i al medi natural
  • Reduir el consum d'aigua als sectors domèstic i industrial
  • Reduir el soroll provocat per les activitats i les infraestructures
  • Prevenir la generació de residus i fomentar una bona recollida selectiva en origen
  • Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables
  • Fomentar la creació i la implantació els Grups d'Autoprotecció d'urbanitzacions.
  • Fomentar accions de prevenció primària i les bones pràctiques en bicicleta,
  tant a la ciutat com al medi natural.
  • Difondre els plans i accions mediambientals municipals
  • Fomentar els valors ambientals de la població

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits de les bases de les convocatòries
Requisits previs:
Requisits de les persones i entitats beneficiàries:
Les persones físiques han d’estar empadronades a Sant Cugat del Vallès; les persones jurídiques han de tenir la seu social o l’activitat habitual en el municipi; les persones jurídiques sense ànim de lucre han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats (i altres inclosos a l'apartat 4 de les bases)
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N209

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 24 de maig al 25 de juny de 2019
Tràmits relacionats:
En cas d'associacions o entitats que no estiguin inscrites al Registre d'entitats: Inscripció al Registre municipal d'associacions i entitats
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Cal sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top