2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Emergència climàtica

2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Emergència climàtica


Objecte:
Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats i serveis en l'àmbit de l'emergència climàtica, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, i que siguin d'interès per a la ciutat.

Projectes, activitats i serveis, que tinguin alguna de les següents finalitats:

    A. Transició energètica i cicle de l'aigua
    B. Canvi en el model de mobilitat
    C. Transició alimentària
    D. Infraestructura verda i biodiversitat
    E. Transició cultural i canvi d'hàbits

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits de les bases de les convocatòries
Requisits previs:
Veure punt 5 de les bases de la convocatòria
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N209
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Des de l'endemà de la publicació al BOPB fins el 8 de setembre de 2022
Tràmits relacionats:
En cas d'associacions o entitats de Sant Cugat del Vallès que no estiguin inscrites al Registre d'entitats: Inscripció al Registre municipal d'associacions i entitats
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Cal sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop