Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa)

Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa)


Objecte:
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per a la realització de mudances, càrrega i descàrrega (grues, transports o similars), sacs o contenidors de runes i estacionament en via pública per sessions fotogràfiques i/o filmacions a l'interior de finques privades.

Tipus de reserva:
1. Reserva d'estacionament: correctament estacionat, estacionament zona blava, sobre la vorera, en zones reservades (càrrega i descàrrega, taxi, autobús) i altres
2. Tall parcial de carrer: quan la via té 2 o més carrils de circulació en un mateix sentit i se'n talla un (no cal desviar la circulació)
3. Tall de carrer: quan es talla la circulació totalment en un o els dos sentits de la circulació (cal desviar la circulació).
Persones destinatàries:
Qualsevol persona o empresa interessada en realitzar una mudança, càrrega i descàrrega, col·locació de contenidors o sacs de runa, o estacionaments en via pública per sessions fotogràfiques i/o filmacions.
Observacions:
Per a les actuacions als carrers de Valldoreix, cal dirigir la sol·licitud a l'EMD de Valldoreix (www.valldoreix.cat). Consulteu el llistat de carrers

Donat que es tracta d'una comunicació, l'Ajuntament no enviarà cap tipus de resposta ni autorització, llevat que hi hagi alguna motivació que impedeixi la concessió de la reserva d'estacionament. En cas que la Policia demanés un comprovant d'haver fet la sol·licitud, se li podrà presentar el justificant de la presentació de la comunicació al registre.

CONDICIONS
• Horari: de 9:30 a 22:00h, de dilluns a diumenge (excepcionalment la policia local podrà ampliar aquest horari de forma motivada). Es recomana precisar al màxim possible les hores en què s'ocuparà el carrer, per tal que la taxa sigui el més ajustada a la realitat.

• En el cas què l'activitat es realitzi entre dues adreces del municipi, cal complimentar les dades dels dos emplaçaments i es sumaran les liquidacions pertinents.

• La reserva d'estacionament o tall de carrer no dificultarà la instal·lació de les terrasses de bar i restaurant legalment autoritzades.

• Es vetllarà per mantenir la zona d'actuació neta i perquè l'activitat no suposi molèsties al veïnatge respectant l'entrada i sortida dels aparcaments privats.

• La senyalització de l'ocupació de la via pública correrà a càrrec del titular de la sol·licitud

• L'activitat queda subjecte a inspecció de la policia local. El comunicat pot ser revocable en qualsevol moment per raons d'interès públic i sense dret a indemnització.

• En el cas que fos necessari traslladar un vehicle amb el servei de grua, les despeses aniran a càrrec de la persona infractora.

• La taxa va en funció de la categoria de carrer: veure Annex OO.FF.

MODIFICACIONS O ANUL·LACIONS
• Qualsevol modificació de les dades, dates o horari invalidarà la sol·licitud inicial. Cal informar al més aviat possible dels canvis mitjançant correu electrònic a transitpl@santcugat.cat.

• En cas que la reserva d'estacionament o tall de carrer no es pugui dur a terme per qualsevol motiu, cal informar de l'anul·lació mitjançant correu electrònic a transitpl@santcugat.cat. Cal comunicar l'anul·lació abans de l'hora de començament del primer o únic dia demanat. En cas contrari, la taxa es liquidarà igualment. A més a més caldrà notificar el desistiment de la reserva d'aparcament per tal que no es generin les taxes corresponents mitjançant el procediment Instància genèrica indicant el número d'expedient.

CONTENIDORS O SACS DE RUNA:
• Per les actuacions subjectes a comunicació prèvia, llicència d'obra o altres que requereixin un contenidor a la via pública, l'hauran de sol·licitar

• Hi ha diferència de preu entre sac de runa i contenidor

• Es cobra per categoria de carrer no per zona de qualificació urbanística; veure Annex OO.FF.

• 1er es cobra la col·locació si la sol·licitud no presenta núm. d’expedient d’obres

• 2n es cobra el temps que resta ocupada la via pública.

T153
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 Art. 5 Grup 3
Annex de categories de carrers
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació serà, com a mínim, de 8 dies hàbils d'antelació a la data prevista per a l'activitat.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop