Ocupació de la via pública

Ocupació de la via pública


Objecte:
Sol.licitud d'ocupació de la via pública, de forma puntual o per temporada, per a la utilització de parcs, carrers, places i/o voreres, per activitats i/o instal.lacions relacionades amb els tipus següents:

  1. Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques o esportives
  2. Activitats comercials (gènere, mercaderies, inauguracions i/o efemèrides)
  3. Parades informatives / altres....
  4. Publicitat dinàmica (banderoles, pancartes, plafons i cartells) o publicitat dinàmica
  5. Sessions fotogràfiques i/o filmacions a la via pública
  6. Dinar / sopar de veïns i veïnes al carrer (*)
  7. Festa infantil de celebració en parcs o espais públics (*)
  8. Caminades, gimcanes i jocs diversos (sense afectació al trànsit)


(*) Segons la resolució del Procicat que ha entrat en vigor el dia 30/09/2021, les festes infantils en els parcs públics i els dinars/sopars de veïns a la via pública no estan permesos
Persones destinatàries:
Pot sol.licitar-ho qualsevol persona física o jurídica i/o entitat.
Requisits previs:
Per a les entitats s'exigeix no estar pendents de pagament de sancions provinents d'incompliment de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i estar inscrit al Registre Municipal d'Entitats.

En cas que s'actuï a través d'un representant, caldrà acreditar la representació:.
• En el cas de persones físiques, mitjançant l'autorització d'atorgament de representació degudament emplenada i signada pels interessats, i adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
• Cas d'entitats representades per persona física, caldrà aportar còpia dels poders de representació, el document d'identitat del representant i el nif de l'entitat. Si la persona que presenta la sol·licitud no és el representant legal de l'entitat, caldrà presentar l'autorització d'aquest.
Observacions:
• Les sol.licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers

• L'ocupació sol·licitada haurà de ser aprovada per la Comissió de Via Pública per poder-se realitzar

• Segons la resolució del Procicat ratificada el dia 30/09/2021, les festes infantils en els parcs públics i dinars/sopars de veïns a la via pública no estan permesos (punt 5.2 "En les reunions que suposin la concentració de persones a l'espai públic, no s'hi permet el consum ni d'aliments ni de begudes" (excepte sortides escolars i lleure educatiu).

• Si es necessita material o infraestructures, cal sol·licitar-ho mitjançant el tràmit específic de (Sol·licitud de material). Es recomana consultar els Criteris per la sol·licitud i concessió de material municipal

• Per als casos en què es disposi d'aliments cal aportar el Doc. 212 Declaració responsable pel sector alimentari en establiments no sedentaris, en base a les instruccions detallades a la fitxa informativa del sector alimentari- VENS 01 Venda i elaboració no sedentària).

• En els actes i/o activitats culturals, lúdiques o esportives on s'utilitzin graelles, cal complir la Normativa de seguretat per a l'ús de les graelles en espai públic (Doc. 534)

• Cal aportar model o fotografia i/o text de les banderoles, pancartes, plafons, columnes d'anuncis i per a la publicitat dinàmica.

S'exclouen els tipus següents atès que es regulen per normativa pròpia específica:

  - Els talls de carrer per elements d'obres associats a llicències d'obres ja siguin menors o majors. Quan l'interessat rebi la comunicació de la llicència, s'hi farà constar l'obligatorietat de demanar l'autorització pel tall de carrer, amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació, a través del tràmit de Reserva temporal d'estacionament . La Policia Local autoritzarà, si escau, el tancament de la via pública sol·licitat.
  - Els quioscos fixos i els de pirotècnia
  - Els circs
  - Les parades del mercat setmanal.
  - Les parades de fires i festes tradicionals, que tenen tràmit propi: Parades a fires i mercats
  - Les terrasses de bars i restaurants, que tenen tràmit propi: Sol·licitud de terrasses
  - Les atraccions firals, incloses les de Festa Major, es sol·liciten mitjançant el tràmit Atraccions firals
  - Les parades informatives de partits polítics en període d'eleccions: cal sol·licitar el permís a la Junta Electoral

T152
Tràmits relacionats:
Sol·licitud de material
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 Art. 5 Grup 2
Termini de sol·licitud:
Termini de presentació de les sol·licituds d'ocupació de la via pública (dies hàbils).

1 mes d'antel·lació a la data prevista:
• 1. Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques i esportives

20 dies d'antel·lació a la data prevista
• 2. Activitats comercials (gènere, mercaderies, inauguracions i/o efemèrides)
• 3. Parades informatives
• 4. Publicitat estàtica (banderoles, pancartes i cartells) o publicitat dinàmica
• 5. Sessions fotogràfiques i/o filmacions en via pública
• 6. Dinar / sopar de veïns i veïnes al carrer

10 dies d'antel·lació a la data prevista
• 7. Festa infantil de celebració en parcs o espais públics
• 8. Caminades, gimcames i jocs diversos (sense infraestructures ni afectació al trànsit)
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top